Община мъглиж - официален сайт

Административни услуги


В процес на обновяване!
Център за информация и услуги на гражданите

Местоположение - в сградата на Община Мъглиж,
Пл.“Трети март “, №32 - партерен етаж.
Работно време - от 08:30 до 17:00 часа.
Телефон за връзка: 04321/33-26
Телефон за сигнали и предложения на граждани: 04321/33-26

Състоянието на вашия документ можете да проверите тук.

Записване за приемен ден на кмета

 

 

      Уведомяваме Ви, че Община Мъглиж не изисква удостоверения за наличие или липса на задължения от изпълнителите по ЗОП, както и в случаите, когато е компетентен орган за извършване на административна услуга, за която е необходим такъв документ. Община Мъглиж набавя тези документи по служебен път от органите по приходите (НАП, Агенция „Митници” и общините).

 

 

    Уведомяваме гражданите, че Община Мъглиж има сключен договор с лицензиран пощенски оператор “БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД.

       Издаденият индивидуален административен акт може да получите чрез:

     -лицензиран пощенски оператор

     -лично на гишето

     -по електронен път на e-mail адрес.

 

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне:

1.    Издаване на удостоверение за раждане
2.    Издаване на удостоверение за раждане-дубликат
3.    Издаване на удостоверение за сключен граждански брак
4.    Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-дубликат
5.    Издаване на препис извлечение от акт за смърт-за първи път
6.    Издаване на препис извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
7.    Издаване на многоезично извлечение от акт по гражданско състояние
8.    Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
9.    Издаване на удостоверение за наследници
10.    Издаване на удостоверение за семейно положение
11.    Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруга и деца
12.    Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
13.    Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство
14.    Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
15.    Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
16.    Припознаване на дете
17.    Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
18.    Възстановяване или промяна на име
19.    Промяна в актовете за гражданско състояние
20.    Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
21.    Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението
22.    Издаване на удостоверение за родените от майката деца
23.    Издаване на удостоверение за правно ограничение
24.    Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път
25.    Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
26.    Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
27.    Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път
28.    Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
29.    Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
30.    Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
31.    Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции
32.    Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
33.    Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
34.    Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението
35.    Служебно издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
36.    Служебно издаване на удостоверение за правно ограничение
37.    Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

 

Административно-технически услуги Общинска собственост:

1.  

Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

2.  

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

3.  

Издаване на заповед за изземване на имот

4.   Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
5.  

Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

6.  

Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

7.  

Закупуване на земя – частна общинска собственост, на физически и юридически лица

8.   Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост на физически и юридически лица
9.   Отдаване под наем на маломерен имот
10.   Приемане на документи за изкупуване право на собственост от физически и юридически
лица на земя с учредено право на строеж
11.   Приемане на документи и прекратяване на съсобственост върху недвижим имот
12.   Издаване на Разрешение за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади,
улични платна и терени с друго предназначение

 

Административно-технически услуги Устройство на територията:

1.   Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
2.   Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
3.   Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
4.   Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж
5.   Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
6.   Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
7.   Издаване на разрешение за ползване чрез експлоатация при извършване на специално ползване на пътища
8.   Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините
9.   Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост
10.   Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти
11.   Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
12.   Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
13.   Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация
14.   Издаване на скици за недвижими имоти
15.   Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението
16.   Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж)
17.   Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти
18.   Предварително съгласие за прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура
19.   Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
20.   Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с ЕСУТ
21.   Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
22.   Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект
23.   Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
24.   Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
25.   Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти
26.   Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
27.   Издаване скица-виза за проучване и проектиране
28.   Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
29.   Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
30.   Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми
31.   Издаване на разрешение за строеж
32.   Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
33.   Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти
34.   Попълване/поправка на кадастрален план
35.   Одобряване на подробен устройствен план
36.   Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
37.   Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях
38.   Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет
39.   Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве на основание чл.156б от Закона за устройство на територията
40.   Възстановяване на внесен депозит за разкопаване
41.   Извадка - копие от действащ ПУП

 

Административни услуги "Кадастър":

1.   Отразяване на промени в разписания списък към кадастрален план
2.   Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

 

 

 

Aдминистративни услуги "Местни данъци и такси":

Телефон за връзка: 04321/33-27

1.   Приемане и обработка на декларация по чл.14 от ЗМДТ
2.   Приемане и обработка на декларация по чл.15(а) за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
3.  

Приемане и обработка на декларация по чл.16(б) за определяне на такса за битови отпадъци от юридически лица

4.  

Приемане и обработка на декларация по чл.32 от ЗМДТ

5.  

Приемане и обработка на декларация по чл.54 от ЗМДТ

6.  

Приемане и обработка на декларация по чл.61н от ЗМДТ

7.  

Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

8.  

Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по Закона за местните данъци и такси

9.  

Издаване на копие от подадена данъчна декларация

10.  

Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци

11.   Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
12.   Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
13.   Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
14.   Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
15.   Издаване на удостоверение за декларирани данни
16.   Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
17.   Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
18.   Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
19.   Предоставяне на данъчна и осигурителна информация

 

Нотариална дейност:

 

 1.   Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване
 2.   Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа
 3.   Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите

 

 

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ:

1.   Издаване на пропуск със знак "ИНВАЛИД" за паркиране на територията на общината
 2.   Предоставяне на услугата – Домашен социален патронаж

 

СТОПАНСКИ  ДЕЙНОСТИ:

1.   Вписване на промяна в обстоятелствата на категоризиран туристически обект - заведение
за хранене и развлечения
2.   Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки
3.   Категоризация на заведения за хранене и развлечения
4.   Категоризация на места за настаняване
5.   Прекратяване категоризацията на туристически обект
 6.   Приемане на предложения и съгласуване на транспортна схема за допълнителни
маршрутни линии
 7.   Издаване на разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на заведения за хранене и развлечения, интернет клубове, зали за компютърни и хазартни игри, и други търговски обекти

 

ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ДРУГИ УСЛУГИ:

 

 1.   Административна регистрация на кучета
2.   Издаване на позволително за ползване на лечебни растения
3.   Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения
4.   Предоставяне на съд за битови отпадъци
5.   Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови и производствeни отпадъци, строителни и земни маси
6.   Издаване на разрешително за отсичане на дървесни видове и почистване на храсти.
7.   Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства
8.   Възстановяване на средства, полагащи се за рентно плащане за т.н. „Бели петна”, съгласно чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ

 

Протокол за исканията внесени устно

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ:

Телефон за връзка: 04321/89-08;89-09

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?