Община мъглиж - официален сайт

Административни услуги

Център за информация и услуги на гражданите

Местоположение - в сградата на Община Мъглиж,
Пл.“Трети март “, №32 - партерен етаж.
Работно време - от 08:30 до 17:00 часа.
Телефон за връзка: 04321/33-26
Телефон за сигнали и предложения на граждани: 04321/33-26

Състоянието на вашия документ можете да проверите тук.

Записване за приемен ден на кмета

 

 

      Уведомяваме Ви, че Община Мъглиж не изисква удостоверения за наличие или липса на задължения от изпълнителите по ЗОП, както и в случаите, когато е компетентен орган за извършване на административна услуга, за която е необходим такъв документ. Община Мъглиж набавя тези документи по служебен път от органите по приходите (НАП, Агенция „Митници” и общините).

 

 

    Уведомяваме гражданите, че Община Мъглиж има сключен договор с лицензиран пощенски оператор “БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД.

       Издаденият индивидуален административен акт може да получите чрез:

     -лицензиран пощенски оператор

     -лично на гишето

     -по електронен път на e-mail адрес.

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ:

1.   Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
2.   Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
3.   Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
4.   Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
5.   Издаване на препис извлечение от акт за смърт - за първи път
6.   Издаване на препис извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
7.   Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние
/акт за раждане или смърт/
8.   Издаване на удостоверение за наследници
9.   Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
10.   Издаване на удостоверение за родствени връзки
11.   Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство
12.   Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
13.   Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
14.   Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
15.   Припознаване на дете
16.   Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
17.   Възстановяване или промяна на име
18.   Промяна в актовете за гражданско състояние
19.   Издаване на преписи на удостоверения или на препис-извлечения от съставени
актове за гражданско състояние
20.   Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат
актове съставени в чужбина
21.   Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението на чужденец
с постоянно местопребиваване или бежанец или на лице без гражданство
22.   Издаване на удостоверение за родени от майка деца
24.   Издаване на удостоверение, необходимо при осиновяване
25.   Издаване на удостоверение, необходимо при кандидатстване за приемно семейство
26.   Признаване на чуждестранни актове, касаещи гражданското състояние и гражданската
регистрация на физическите лица
27.   Издаване на удостоверение за постоянен адрес
28.   Издаване на удостоверение за настоящ адрес

 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

1.  

Закупуване на земя – частна общинска собственост, на физически и юридически лица

2.   Издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
3.   Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижими
имоти - общинска собственост
4.   Издаване на удостоверение за отписан /деактуван/ или възстановен общински имот
5.   Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
6.   Обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост
7.   Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост на физически и юридически лица
8.   Отдаване под наем на маломерен имот
9.   Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост
10.   Приемане на документи за изкупуване право на собственост от физически и юридически
лица на земя с учредено право на строеж
11.   Приемане на документи и прекратяване на съсобственост върху недвижим имот
12.   Издаване на Разрешение за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади,
улични платна и терени с друго предназначение
13.   Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост
14.   Справка по актовите книги
15.   Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот без път

 

ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО:

1.   Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
2.   Възстановяване на внесен депозит за разкопаване
3.   Заверка на копие от документ от техническия архив
4.   Издаване на Разрешение за разкопаване
5.   Издаване на Предписание за разкопаване при аварии на техническата инфраструктура
 6.   Издаване на Удостоверение за степен на завършеност на строеж
7.   Издаване на Акт за узаконяване на строеж
8.   Допълване (поправка) на одобрен кадастрален план
9.   Издаване на Заповед за допълване на издадено Разрешение за строеж
10.   Издаване на Разрешение за строеж
11.   Издаване на Скица - виза за проучване и проектиране
12.   Издаване на Скица на недвижим имот
13.   Издаване на Скици на недвижими имоти за линейни обекти
14.   Издаване на Удостоверение за идентичност на поземлен имот
15.   Издаване на Удостоверение за търпимост на основание § 127,
ал.1 от ЗУТ
16.   Извадка - копие от действащ ПУП
17.   Оценка за съответствие на инвестиционен проект със съществените
изисквания към строежите с приемане от ОбЕСУТ
18.   Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца
19.   Презаверяване на Разрешение за строеж, което е изгубило действието си,
поради изтичане на срока
20.   Разрешение за изработване или изменение на Подробен устройствен план (ПУП)
21.   Издаване на Разрешение за поставяне на преместваеми обекти чл. 56 и 57 от ЗУТ
22.   Съгласуване и одобряване на Инвестиционни проекти за узаконяване на строеж
23.   Съгласуване и одобряване на Инвестиционен проект за преместваем обект
24.   Съгласуване и одобряване на Инвестиционен проект
25.   Съгласуване и одобряване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ)
26.   Съгласуване и одобряване на Подробен устройствен план (ПУП)
27.   Издаване на Удостоверение по чл. 52 ал.4 във връзка с чл.32 от ЗКИР
28.   Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве на основание чл.156б от Закона за устройство на територията
29.   Регистрация на технически паспорт

 

 

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ:

Телефон за връзка: 04321/33-27

1.   Приемане и обработка на декларация по чл.14 от ЗМДТ
2.   Приемане и обработка на декларация по чл.15(а) за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
3.  

Приемане и обработка на декларация по чл.16(б) за определяне на такса за битови отпадъци от юридически лица

4.  

Приемане и обработка на декларация по чл.32 от ЗМДТ

5.  

Приемане и обработка на декларация по чл.54 от ЗМДТ

6.  

Приемане и обработка на декларация по чл.61н от ЗМДТ

7.  

Заявление за издаване на данъчна оценка

8.  

Искане за издаване на удостоверение за платен данък върху наследството

9.  

Искане за издаване на удостоверения от МДТ

10.  

Искане за издаване на удостоверение за декларирани данни

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ:

1.   Издаване на пропуск със знак "ИНВАЛИД" за паркиране на територията на общината
 2.   Предоставяне на услугата – Домашен социален патронаж

 

СТОПАНСКИ  ДЕЙНОСТИ:

1.   Вписване на промяна в обстоятелствата на категоризиран туристически обект - заведение
за хранене и развлечения
2.   Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки
3.   Категоризация на заведения за хранене и развлечения
4.   Категоризация на места за настаняване
5.   Прекратяване категоризацията на туристически обект
 6.   Приемане на предложения и съгласуване на транспортна схема за допълнителни
маршрутни линии
 7.   Издаване на разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на заведения за хранене и развлечения, интернет клубове, зали за компютърни и хазартни игри, и други търговски обекти

 

ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ДРУГИ УСЛУГИ:

 

 1.   Административна регистрация на кучета
2.   Издаване на позволително за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти общинска собственост
3.   Предоставяне на съд за битови отпадъци
4.   Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови, строителни и неопасни производствени отпадъци
5.   Издаване на разрешително за отсичане на дървесни видове и почистване на храсти.
6.   Регистрация на пчели и пчелни семейства
7.   Възстановяване на средства, полагащи се за рентно плащане за т.н. „Бели петна”, съгласно чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ

 

Протокол за исканията внесени устно

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ:

Телефон за връзка: 04321/89-08;89-09

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?