Община мъглиж - официален сайт

Административни услуги

Административни услуги "Контрол по строителството":

1.  2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

 

Правни и административно-технически услуги:

1.  1994  Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган
2.   2784 Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията

 

Административни услуги "Зелена система":

1.  1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар
2.  2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение
3.  2046 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност
4.  2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

 

Други услуги:

1.   Приемане на заявления за предоставяне на услугата – Домашен социален патронаж
2.   Протокол за устно заявена услуга
3.   Заявление за Комплексна административна услуга
4.   Необходими документи за издаване на удостоверение за енергийни спестявания

 

 

Към страница 1                              

 

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?