Община мъглиж - официален сайт

Дирекции и Звена

I. Обща администрация


Дирекция „Административно обслужване, Бюджет и Финанси”

Директор на Дирекция „АОБ и Ф” Капка Бакалова тел.: 04321/33-04
Главен Експерт „Бюджет и ТРЗ” Росица Тянова тел.: 04321/33-04
Главен Експерт счетоводство Даниела Петкова  тел.: 04321/33-09
Главен счетоводител Мария Бабова тел.: 04321/33-09
Главен специалист - Касиер Калинка Гладичева тел.: 04321/33-09
Главен специалист - Обща канцелария Юлка Кехайова тел.: 04321/33-01
Старши счетоводител Деляна Емануилова тел.: 04321/33-09


II. Специализирана администрация

Дирекция „Инвестиции и УТ”

Директор на Дирекция „И и УТ” инж. Христо Щерев тел.: 04321/33-17
Главен експерт Устройство на Територията инж. Гергана Иванова тел.: 04321/33-17
Главен специалист Строителство Иванка Стоянова тел.: 04321/23-18
Главен специалист Кадастър Катя Василева тел.: 04321/23-18
Старши експерт Строителство инж. Мартин Кехайов тел.: 04321/23-18
Секретар МКБППМН и Звено "Общински съвет"
Христиана Минчева тел.: 04321/33-25
Главен експерт - инв. вакантна  
Главен архитект   0,5 бр.
Арх. Иван Райнов тел.: 04321/23-18
Мл. експерт "ОМП, ГЗ и СИ"   0,5 бр.  
Трифон Трифонов
тел.: 04321/33-15


Дирекция „Устойчиво развитие, Хуманитарни дейности, Евроинтеграция и Общинска собственост”

Директор на Дирекция „УР,ХД, ЕиОС” инж. Радка Трендева тел.: 04321/33-16
Главен експерт "Стопански дейности" Валентин Димитров тел.: 04321/33-23
Главен Юрисконсулт Зорница Светославова тел.: 04321/33-22
Главен експерт Евроинтеграция Галина Иванова тел.: 04321/33-14
Старши експерт „Земеделие и Гори” Димо Димов тел.: 04321/23-18
Старши експерт "Общинска Собственост" Златина Димитрова тел.: 04321/33-19
Юрисконсулт Стела Славчева  
Младши експерт Радина Стайнова тел.: 04321/33-14
Младши експерт „Образование и Здравеопазване” Борис Борисов тел.: 04321/33-03
Старши специалист Евроинтеграция Красимира Киркова тел.: 04321/33-12


III. Спомагателни звена

Гл. Спец. Човешки ресурси    Бистра Великова тел.: 04321/33-23
Координатор Пенсионерски Клубове Кольо Колев тел.: 04321/33-23
Главен Специалист ГРАО Любка Сербезова тел.: 04321/20-25
Специалист КАО Мариана Лангурова тел.: 04321/20-25
Специалист КАО Валентина Кучкова тел.: 04321/21-02
Специалист КАО Атанаска Димитрова
тел.: 04321/20-25
Специалист КАО Румяна Емануилова тел.: 04321/21-02
Специалист ИТ Радослав Запрянов тел.: 04321/33-25
Главен инспектор МП Станка Тодорова тел.: 04321/33-27
Старши специалист-счетоводител МП Маня Кефалова тел.: 04321/33-27
Старши експерт МП Георги Порязов тел.: 04321/33-27
Младши експерт счетоводител Веселина Съртонева тел.: 04321/33-09
Младши експерт "Общинска собственост"   Симона Николова тел.: 04321/33-19
Специалист „Земеделие и Гори” Христо Йоргов тел.: 04321/23-18
Младши експерт Неделчо Терзиев тел.: 04321/33-03
Гл.спец.кметство Ягода Антоанета Кършакова тел.: 04322/28-16
Гл.спец.кметство Ветрен Неда Троева тел.: 04332/22-89
Гл.спец. кметство Дъбово Иванка Атанасова тел.: 04333/22-30
Гл.спец. кметство Тулово Галина Георгиева тел.: 04323/22-23
Гл.спец. кметство Зимница Росица Койчева тел.: 04354/22-89
Гл.спец. кметство Юлиево Минка Канджева тел.: 04339/22-70
Гл.спец. кметство Шаново Любка Дойчинова тел.: 04344/22-65
Шофьор Янко Щерев  
Техник-механик съобщ.техника Христо Белов тел.: 04321/33-28
Оператор сигурност Иван Азманов тел.: 04321/33-28;
                      22-00
Оператор сигурност Мариян Малев тел.: 04321/33-28;
                      22-00
Оператор сигурност Георги Дудев тел.: 04321/33-28;
                      22-00
Оператор сигурност Пламен Филипов тел.: 04321/33-28;
                      22-00
Чистач - хигиенист Марийка Христова  
Чистач - хигиенист Делка Михайлова  
Чистач - хигиенист Стоянка Карастоянова  

                                                               

                                                                                                                                                 Общинска администрация:  О р г а н о г р а м а

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?