Община мъглиж - официален сайт

Допълване (поправка) на одобрен кадастрален план

 

Формуляри

Заявление

Законно основание

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж

Закон за устройство на територията

Определение

Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за допълване (поправка) на одобрен кадастрален план.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентните лица за извършване на услугата е упълномощено от кмета на Община Мъглиж длъжностно лице – Главен Архитект. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.

II. Необходими документи

- Документ за собственост - копие (нотариален акт или договор за учредено право на строеж);
- Проект на исканото изменение, изготвен от лицензиран изпълнител (геодезист) в цифров (CD) и графичен вид;
- Документи по чл. 58, ал. 3 от Наредба 3/2005 г. в необходимия обем по исканото изменение.

Срок: 30 дни

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в сградата на община Мъглиж.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден към Главния архитект на Община Мъглиж.

IV. Такса:

Таксата за нанасяне на непълноти или грешки в одобрен кадастрален план /за териториите по §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР/ са:

- За един поземлен имот – 50.00 лв.;

- За повече от един поземлен имот в границите на един масив – 100.00 лв.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?