Община мъглиж - официален сайт

Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 135, ал. 3; чл. 136

Необходими документи:

- документ за собственост
- актуална скица
- техническо задание
- проект - предложение

Срок на изпълнение: 14 дни

Срок на валидност: до изработването на ПУП

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ към общинска администрация – Мъглиж.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса за услугата в данъчна служба, след което специалистът в ЦУИГ насочва преписката към Кмета на общината.
След което преписката се пренасочва към главния архитект за становище и към Директора на дирекция „И и УТ”, а той към съответния служител.
След запознаване с подаденото заявление Преписката постъпва при съответния служител.
На база представените документи главният архитект издава становище на основание чл. 135, ал.4, т.1 от ЗУТ.
Когато предложението за изменение засяга общинска собственост ( частна и/или публична) служителят подготвя предложение от името на кмета на общината до Общински съвет – Мъглиж за решение за съгласие и/ или за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП съгласно изискванията на чл. 21, ал. 1, т.8 и т.11 от ЗМСМА на основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ.
Кметът на общината разрешава на основание чл. 124а, ал.2 от ЗУТ със заповед да се изработи проект за изменение на плана на част от урбанизирана територия в обхват до един квартал или отказват изменението въз основа на становище на главния архитект на общината - когато актът се издава от кмета на общината.
Издадената заповед се съобщава на заинтересуваните лица по реда на чл. 124б.
На основание разпоредбите на чл. 124б, ал.1 от ЗУТ с разрешенията по чл. 124 и 124а се одобряват заданията по чл. 125 от ЗУТ.
Разрешенията по чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ се дават в едномесечен срок от постъпване на искането за разрешение.
Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал.4 от ЗУТ Решенията и заповедите по чл. 124 и 124а не подлежат на оспорване.
На основание разпоредбите на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ решението на общинския съвет и заповедта на кмета на общината по чл.124а от ЗУТ се разгласяват с обявление, изготвено от служителя в Дирекция „И и УТ”, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник.
На основание чл. 124б, ал.5 от ЗУТ отказите за издаване на разрешение за изработване на устройствен план по чл. 124а, ал. 5 се дават с мотивирано решение или заповед на компетентния орган в едномесечен срок от постъпване на искането.
Отказите се съобщават по реда на Административнопроцесуалния кодекс и могат да бъдат оспорвани по реда на чл. 215.
Мотивираните предписания на кмета на общината спират прилагането на действащите устройствени планове в частите, за които се отнасят на основание чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.
Мотивираните предписания се вписват от служителя в регистъра по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.
Издаденото Решение на ОБС – Мъглиж и/или издадената Заповед на Кмета на общината се получава в дирекция „И и УТ” от заявителя.

Техническа такса:

10.00 лв.

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?