Община мъглиж - официален сайт

Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 154, ал. 1; чл. 154, ал. 5

Необходими документи:

- документ за собственост
- скица с виза за проектиране
- инвестиционен проект, представляващ изменението на одобрения проект

Срок на изпълнение:

- с комплексен доклад – 14 дни
- от експертен съвет – 30 дни

Срок на валидност: едногодишен

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ към Общинска администрация - Мъглиж.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в данъчната служба, след което специалиста в ЦУИГ насочва преписката към главния архитект на Община Мъглиж.
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в Дирекция „И и УТ” в Oбщинска администрация – Мъглиж. След разглеждане на представените документи се издава заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж.
Заповедта за допълване на издаденото разрешение за строеж се получава от заявителя в Дирекция „И и УТ”.

Техническа такса:

По чл.28, т.22:
а) за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0.20 лв./ кв.м.
б) за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и
надстройки с площ до 1 000 кв.м. – 0.50 лв./ кв.м.
в) за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1 000 кв.м. до 5 000
кв.м. – 0.20 лв./ кв.м.
г) за преустройство и реконструкция:
- за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0.10 лв./ кв.м.
- за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и
надстройки с площ до 1 000 кв.м. – 0.25 лв./ кв.м.
- за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1 000 кв.м. до 5 000 кв.м.
– 0.10 лв./ кв.м.
е) за ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действия:
- за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0.06 лв./ кв.м.
- за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и
надстройки с площ до 1 000 кв.м. – 0.15 лв./ кв.м.
- за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1 000 кв.м. до 5 000 кв.м.
– 0.06 лв./ кв.м.
з) за топлопреносни мрежи, за външни ВиК мрежи, за ел., телефонни кабелни линии и
кабелни телевизии – 0.10 лв./ л.м.
и) за комунално-транспортни планове с елементи на благоустрояване – 25.00 лв.
й) за обекти на техническата инфраструктура за инженерни съоръжения (геозащитни
съоръжения и мостове, приемо-предавателни станции, трансформаторни постове и др.) -
200.00 лв.

По чл.28, т.22а. За одобряване на инвестиционни проекти за сгради,
огради, съоръжения, обекти на техническата инфраструктура, линейни обекти и
благоустрояване:
а) за проекти, които се разглеждат от Общински експертен съвет по устройство на
територията – 60.00 лв.
б) за проекти, които не се разглеждат от Общински експертен съвет по устройство на
територията – 30.00 лв.

По чл.28, т.23:
а) за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0.10 лв./ кв.м.
б) за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и
надстройки с площ до 1 000 кв.м. – 0.25 лв./ кв.м.
в) за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1 000 кв.м. до 5 000
кв.м. – 0.10 лв/ кв.м.
г) за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ над 5 000 кв.м. – 1 000.00
лв.
д) за преустройство и реконструкция:
- за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0.05 лв./ кв.м.
- за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и
надстройки с площ до 1 000 кв.м. – 0.125 лв. /кв.м.
- за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1 000 кв.м. да 5 000 кв.м.
– 0.05 лв./ кв.м.
ж) за ново одобряване и инвестиционен проект, който е загубил правно действие:
- за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0.03 лв./ кв.м.
- за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и
надстройки с площ до 1 000 кв.м. – 0.075 лв./ кв.м.
- за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1 000 кв.м. до 5 000 кв.м.
– 0.03 лв./ кв.м.
и) за топлопреносни мрежи, за външни ВиК мрежи, за ел., телефонни кабелни линии и
кабелни телевизии – 0.05 лв./ л.м.
й) за комунално-транспортни планове с елементи на благоустрояване – 12.50 лв.
к) за обекти на техническата инфраструктура за инженерни съоръжения (геозащитни
съоръжения и мостове, приемо-предавателни станции, трансформаторни постове и др.) -
100.00 лв.Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?