Община мъглиж - официален сайт

Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 154, ал. 1; чл. 154, ал. 5

Необходими документи:

- документ за собственост
- скица с виза за проектиране
- инвестиционен проект, представляващ изменението на одобрения проект

Срок на изпълнение:

- с комплексен доклад – 14 дни
- от експертен съвет – 30 дни

Срок на валидност: едногодишен

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ към Общинска администрация - Мъглиж.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в данъчната служба, след което специалиста в ЦУИГ насочва преписката към главния архитект на Община Мъглиж.
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в Дирекция „И и УТ” в Oбщинска администрация – Мъглиж. След разглеждане на представените документи се издава заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж.
Заповедта за допълване на издаденото разрешение за строеж се получава от заявителя в Дирекция „И и УТ”.

Техническа такса:

а) за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0.20 лв./ кв.м.
б) за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и надстройки с площ до 1 000 кв.м. – 0.50 лв./ кв.м.
в) за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1 000 кв.м. до 5 000 кв.м. – 0.20 лв./ кв.м.
г) за преустройство и реконструкция:
- за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0.10 лв./ кв.м.
- за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и надстройки с площ до 1 000 кв.м. – 0.25 лв./ кв.м.
- за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1 000 кв.м. до 5 000 кв.м. – 0.10 лв./ кв.м.
д) за одобряване на технически или работен проект, който е част от комплексен инвестиционен проект:
- за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0.26 лв./ кв.м.
- за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и надстройки с площ до 1 000 кв.м. – 0.65 лв./ кв.м.
- за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1 000 кв.м. до 5 000 кв.м. – 0.26 лв./ кв.м.
е) за ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действия:
- за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0.06 лв./ кв.м.
- за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и надстройки с площ до 1 000 кв.м. – 0.15 лв./ кв.м.
- за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1 000 кв.м. до 5 000 кв.м. – 0.06 лв./ кв.м.
ж) за одобряване на инвестиционен проект – заснемане за възстановяване на книжа:
- за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0.10 лв./ кв.м.
- за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и надстройки с площ до 1 000 кв.м. – 0.25 лв./ кв.м.
- за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1 000 кв.м. до 5 000 кв.м. – 0.10 лв./ кв.м.
з) за топлопреносни мрежи, за външни ВиК мрежи, за ел., телефонни кабелни линии и кабелни телевизии – 0.10 лв./ л.м.
и) за комунално-транспортни планове с елементи на благоустрояване – 25.00 лв.
й) за обекти на техническата инфраструктура за инженерни съоръжения (геозащитни съоръжения и мостове, приемо-предавателни станции, трансформаторни постове и др.) - 200.00 лв.
л) за одобряване на инвестиционни проекти за сгради, огради, съоръжения, обекти на техническата инфраструктура, линейни обекти и благоустрояване – 60.00 лв.

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?