Община мъглиж - официален сайт

Инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на "ДИВА АГРО" ЕООД

Инвестиционно предложение на "Арсенал" АД за „Монтиране на нови пещи за отгрев на детайли в термично отделение на Механичен цех и изграждане на инсталация за снабдяването им с газообразен азот" в поземлен имот с идентификатор 49494.46.134 в землищ

Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на система за капково напояване на биологични рози и лавандулови насаждения в имот с № № 128044, 128040, 000166, 130026 в землището на с. Дъбово, община Мъглиж.

Инвестиционни предложения „Изграждане на производствена база за производство на пиротехнически състави, изделия и изделия със специално предназначение в имотс №49494.667.333 и Изграждане на складови помещения в имот № 49494.667.332

Уведомление за инвестиционно предложение за Създаване на масиви с насаждения от маслодайни рози и изграждане на система за капково напояване в имоти №№ 000180 и 063024 в землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж

Уведомяваме за инвестиционно предложение на ЧЗП Иван Антонов Керанов за „Изграждане на модерно земеделско стопанство за отглеждане на маслодайна роза"

Уведомяваме за инвестиционно предложение на „Екобулферма" ООД за Изграждане на система за капково напояване на биологични розови и лавандулови насаждения

Инвестиционно предложение на "Екобулферма" ООД за „Подобряване цялостната дейност на биологично стопанство в с.Дъбово чрез създаване/ пресаждане на насаждения, закупуване на нова техника, повишаване на енергийната ефективност, изграждане на телена

Уведомление за инвестиционно предложение на Анелия Илчева Драганова за Създаване на трайни насаждения - 73.272дка лавандула, СМР на склад за съхранение на продукция, хладилни камери и закупуване на специализирана земеделска техника.

Уведомление за инвестиционно предложение на „АРСЕНАЛ" АД за Проектиране u изграждане на склад за временно съхраняване на химически вещества и смеси към Инсталация Механичен цех в поземлен имот с идентификатор 49494.46.134 в землището на гр.Мъглиж

Инвестиционно предложение на „АРСЕНАЛ" АД за изграждане на: инсталация за производство на Лепило 192 и разредител за Лепило 192; инсталация за производство на изделия със специално предназначение.

Уведомление за инвестиционно предложение на „АРСЕНАЛ" АД за Монтиране на локални пречиствателни съоръжения (скрубери) към ИУ №10.1 и №10.2 на байково отделение на механичен цех на Завод 4 в поземлен имот с идентификатор 49494.46.134

Уведомление за инвестиционно предложение на „АРСЕНАЛ" АД за Монтиране на локални пречиствателни съоръжения (скрубери) за емисии от прах в работната среда в Обект 14 на Завод 4, Мъглиж, в поземлен имот с идентификатор 49494.46.134

Уведомление за инвестиционно предложение на „АРСЕНАЛ" АД за Организиране производството на взриватели и електрозапалки в подобект К-43 на Инсталация „Електрозапалки, монтаж на електродетонатори и взриватели, вкл. лакиране с консумация на ...

Уведомление за инвестиционно предложение на „АРСЕНАЛ" АД за Организиране производството на взриватели и запалки за ръчни гранати в подобект К-44 на Инсталация „Електрозапалки, монтаж на електродетонатори и взриватели, вкл. лакиране с консумация на .

Уведомление за инвестиционни предложения за „Изграждане на център за обществено и делово обслужване" в имот№ 001165 землището на с.Тулово, общ.Мъглиж

Уведомление за инвестиционно предложение на „Арсенал" АД за „Проектиране и изграждане на „Инсталация за производство на Лепило 192 и разтворител за Лепило 192 с консумация на органични разтворители по-малко от ISO kg/h и/или 2000t/y в Обект ПМ - 3"

Уведомление за инвестиционно предложение на „Арсенал" АД за „Проектиране и изграждане на Инсталация производство на изделия със специално предназначение в Обек ПМ-2" в поземлен им с идентификатор 49494.46.134 в землището на гр.Мъглиж

Уведомление за инвестиционно предложение от "АРСЕНАЛ" АД

Уведомление за инвестиционно предложение от Евгений Гинев Жеков

Уведомление за инвестиционно предложение: "Реконструкция и модернизиране, повишаване на енергийната ефективност и инсталиране на допълнително технологично оборудване в съществуваща дестилерия за етерично - маслодайни култури в имот ПИ № 128043, ...

Уведомление за инвестиционно предложение: „ПРОФИЛАКТОРИУМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ"

Уведомление за инвестиционно предложение на "АРСЕНАЛ" АД за „Реконструкция и разширение на Обект 10" в поземлен имот с идентификатор 49494.46.134 в землището на гр.Мъглиж, община Мъглиж

Уведомление за инвестиционно предложение на "АРСЕНАЛ" АД за "Въвеждане в експлоатация на водовземни съоръжения - ЕТК-1 и ЕТК-2 , за водоснабдяване на обект „Завод 4" в поземлен имот с идентификатор 49494.46.134 в землището на гр.Мъглиж, община Мъ

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?