Община мъглиж - официален сайт

Искане за издаване на удостоверение за декларирани данни

Формуляри

Искане

Законно основание

ЗМДТ

Определение

Искането относно местните данъци, се издава от общината, в чийто бюджет постъпва съответният местен данък, съгласно ЗМДТ. Издадения документ удостоверяване за декларирани данни.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентните лица за извършване на услугата са упълномощени от кмета на Община Мъглиж длъжностни лица от отдел „Местни приходи” към дирекция „АОБФ”.
Искането се подава лично или от упълномощено лице.

II. Необходими документи

- Искане по образец;
- документ за самоличност или пълномощно;
- копие на удостоверение за раждане за непълнолетни членове на семейството;
- документ за платена такса.

III. Технологичен път на административната услуга

Искането се подава в отдел „Местни приходи” при Община Мъглиж. Приемат и се изготвят от длъжностно лице. Готовото удостоверението се предава лично на лицето подало искането.

IV. Такси

Удостоверението се издава в рамките на работния ден и цената на услугата е 3.00 лв.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?