Община мъглиж - официален сайт

Искане за издаване на удостоверение за платен данък върху наследството

Формуляри

Искане

Законно основание

чл. 41 във връзка с чл.29, ал.1 от Закона за местните данъци и такси

Определение

Заявител е всяко заинтересовано от издаването на удостоверение за платен данък върху наследство лице.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентните лица за извършване на услугата са упълномощени от кмета на Община Мъглиж длъжностни лица от отдел „Местни приходи” към дирекция „АОБФ”.
Искането се подава лично или от упълномощено лице.

II. Необходими документи

- Декларация по чл.32 от ЗМДТ;
- копие от удостоверение за наследници;
- копие на данъчна оценка за имот, находящ се извън Община Мъглиж;
- извлечение от банка - по влогове и по кредити;
- удостоверение за застрахователна стойност на МПС;
- извлечение от баланс, ако наследодателя притежава дялово участие в търговски дружества.

III. Технологичен път на административната услуга

Искането се подава в отдел „Местни приходи” при Община Мъглиж. Приемат и се изготвят от длъжностно лице. Готовото удостоверение се предава лично на лицето подало искането.

IV. Такси

Удостоверението по искане от ФЛ се издава :
- Обикновена услуга - в рамките на 14 дни – 2лв.
- Бърза услуга – в рамките на 3 дни – 3лв.
- Експресна услуга – в рамките на 1 ден – 5лв.

Удостоверението по искане от ЮЛ се издава :
- Обикновена услуга - в рамките на 14 дни – 5лв.
- Бърза услуга – в рамките на 3 дни – 10лв.
- Експресна услуга – в рамките на 1 ден – 20лв.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?