Община мъглиж - официален сайт

Искане за издаване на удостоверения от МДТ

Формуляри

Искане

Законно основание

ЗМДТ

Определение

Отдел „ Местни данъци и такси” издава по искане на граждани и юридически лица следните данъчни удостоверения :
- удостоверение за платен данък върху превозните средства;
- удостоверение за наличие или липса на задължение по ЗМДТ към община Мъглиж;
- издаване на заверен дубликат на квитанция за платени данъци или такси;
- заверено копие на данъчна декларация;
- удостоверения и справка по искане на физически и юридически лица;
- служебна бележка за платен данък .

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентните лица за извършване на услугата са упълномощени от кмета на Община Мъглиж длъжностни лица от отдел „Местни приходи” към дирекция „АОБФ”.
Искането се подава лично или от упълномощено лице.

II. Необходими документи

- Искане по образец;
- Документ за самоличност;
- Пълномощно;
- Документ за платена такса.

III. Технологичен път на административната услуга

Искането се подава в отдел „Местни приходи” при Община Мъглиж. Приемат и се изготвят от длъжностно лице. Готовото удостоверение се предава лично на лицето подало искането.

IV. Такси

Удостоверението за платен данък върху превозното средство се издава в рамките на 14 дни – 3.00лв.
Удостоверението наличие или липса на задължения се издава в рамките на 1 ден – 3.00лв.
Издаване на заверен дубликат на квитанция за платени данъци и таски се издава в рамките на 1 ден – 3.00лв.
Заверени копие на данъчна декларация се издава в рамките на 14 дни – 3.00 лв.
Удостоверение и справки по искане на физически и юридически лица в рамките на 7 дни – 3.00лв.
Издаване на служебна бележка за платен данък в рамките на 14 дни – 3.00лв.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?