Община мъглиж - официален сайт

Издаване на Акт за узаконяване на строеж

Формуляри

Заявление

Законно основание

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж

Закон за устройство на територията

Определение

Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за издаване на Акт за узаконяване на строеж.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентните лица за извършване на услугата е упълномощено от кмета на Община Мъглиж длъжностно лице – Главен Архитект. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.

II. Необходими документи

- Документи за собственост: нотариален акт, договор за учредяване на право на строеж - копие.
- Удостоверения за наследници (при необходимост) - копие.

- Заявление в сроковете по § 184 от ЗУТ - Констативен протокол, Становище на гл. архитект, Наказателно постановление, Документ за платена глоба.
- Одобрен инвестиционен проект проект по всички необходими части, с приложена Оценка за съотвествие на инвестиционен проект със съществуващите изисквания към строежите, извършена като Комплексен доклад от лицензирана фирма или с приемане от ОбЕСУТ.
- Извадка от действащ План за застрояване.
- Оригинална скица на поземлен имот, съгласувана с експлоатационните преприятия, поддържащи инженерната инфраструктура.
- Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обект или Протокол обр. 16 при узаконяване преустройство на съществуваща сграда или част от нея.

Срок: 14 дни

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в сградата на община Мъглиж.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден към Главния архитект на Община Мъглиж.

IV. Такса:

Съгласно чл. 34, т.7 (х 3) отНаредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж:

Таксата за издаване на акт за узаконяване е таксата за издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съшествуващи сгради и помещения в тях, умножена по три.

Такса за издаване на акт за узаконяване - 100лв

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?