Община мъглиж - официален сайт

Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 181, ал. 2
Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 3

Необходими документи:

- Разрешение за Строеж
- документ за собственост
- протоколи издадени по време на строителството

Срок на изпълнение: 14 дни

Срок на валидност: до издаване на РП или УВЕ

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ към Общинска администрация - Мъглиж.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в данъчната служба, след което специалиста в ЦУИГ насочва преписката към Кмета на Община Мъглиж, а той пренасочва преписката към главния архитект на Община Мъглиж.
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в Дирекция „И и УТ” в Oбщинска администрация – Мъглиж. След разглеждане на представените документи се издават констативен протокол и удостоверение за степен на завършеност на строежа.
Констативният протокол и удостоверението за степен на завършеност на строежа се получават от заявителя в Дирекция „И и УТ”.

Техническа такса:

15.00 лв.

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?