Община мъглиж - официален сайт

Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

На основание на:

Закон за лечебните растения - чл. 21 ал. 2 и чл. 22 , т. 2, "а" и "б"

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж - чл. 40г, ал. 1 и ал. 2

Необходими документи:

1. заявление по образец с декларация от ползвателя;
2. служебна бележка от кмета или кметския наместник на населеното място, в чието землище ще се ползва лечебното растение от общински терен;

Срок на изпълнение:

В 5-дневен срок от подаване на заявлението.

Срок на валидност:

Валидността на позволителното е до края на сезона, за който ще се добива билката или лечебното растение.

Позволително за ползване на лечебните растения се издава от:

Подава се заявление в ЦУИГ – Мъглиж, входира се в деловодната система
« Архимед», където се насочва към Директор на дирекция „УРХДЕИОС”.
Директорът прави резолюция към съответния служител за изпълнение.Заплаща се такса на касата на служба „ Местни данъци и такси”.
Издаденото позволително се получава лично от заявителя в ЦУИГ- Мъглиж.

Такса:

Съгласно чл. 40г, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж, за ползване на лечебни растения от земи, води и водни обекти, общинска собственост се заплащат такси, посочени в Приложение №2 от същата наредба.
Наредбата е приета на заседание на Общински съвет на Община Мъглиж с Решение № 82 от 29.03.2012г.


Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?