Община мъглиж - официален сайт

Издаване на препис - извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

На основание на:

• Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 3, във връзка с; чл. 40, ал. 1
• Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 4

Необходими документи:

- заявление
- документ за самоличност
- пълномощно, ако не е правоимащото лицe

Срок за изпълнение и цена:

5 дни – обикновена - 3 лв.
3 дни – бърза - 6 лв.
24 часа - експресна - 9 лв.

Срок на валидност: няма

Място: Информационен център – Мъглиж и в кметствата по населени места в общината само за текущата календарна година

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Издава се по място на смъртта, като се прави препис от актовата книга за съответната година.
Заявителят подава попълненото искане в служба ГРАО. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦУИГ, след което специалистът в ЦУИГ насочва преписката към служба ГРАО, където се извършва проверка в локална и национална база данни, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК).

Формуляр: изтегли

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?