Община мъглиж - официален сайт

Издаване на препис извлечение от акт за смърт - за първи път

Законно основание

Административнопроцесуален кодекс
Закон за гражданската регистрация (ЗГР)
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Устройствен правилник на общинска администрация

Определение

Актът за смърт е официален писмен документ, с който по законов ред длъжностното лице по гражданско състояние (ДЛГС) регистрира събитието смърт и обстоятелствата, свързани със смъртта. Съобразно изискванията на разпоредбата на чл. 40, ал. 1 ЗГР на заинтересуваните страни се издава препис извлечение от акт за смърт, което съгласно чл. 61, ал. 1 ЗГР представлява разрешение за погребение.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентният да издаде препис извлечение от акт за смърт орган е длъжностното лице по гражданско състояние.
Актът за смърт, въз основа на който се издава препис извлечение от акт за смърт, се съставя след писмени съобщения, представени пред съответното длъжностно лице по гражданското състояние. (чл. 36, ал. 1 ЗГР).
Препис извлечение от акт за смърт се издава само за лица, починали в община Мъглиж.
Текстът на чл. 54, ал. 1 от ЗГР установява изискването актът за смърт да бъде съставен не по-късно от 48 часа след настъпването на смъртта. Според чл.54 ал.2 от ЗГР актът може да се състави и след изтичането на срока по ал. 1, без да е необходимо решение на съда за това, когато се наложи съдебномедицинско освидетелстване на трупа при условията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс. Органите на съдебната власт, назначили съдебномедицинската експертиза, издават документ, удостоверяващ причината за забавянето.

II. Необходими документи

За издаване на препис извлечение за първи път на заинтересуваните лица в общинска администрация Мъглиж следва да постъпят следните документи:
- съобщение за смърт изготвено от лекар;
- документ за самоличност на починалото лице;
- документ за самоличност на обявителя.

III. Технологичен път на административната услуга

След като смъртта бъде регистрирана от компетентните лица, съобщението за смърт следва да постъпи в общинска администрация Мъглиж. Длъжностното лице ГРАО извършва проверка на съобщението за смърт, след което съставя акта за смърт. Въз основа на съставения акт за смърт длъжностното лице от ГРАО издава препис извлечение от акт за смърт и се връчва на заинтересуваните лица.

IV. Такси

В съответствие с разпоредбите на чл. 40, ал. 1 ЗГР, чл. 110, ал. 2, т. 3 ЗМДТ услугата по съставяне на акт за смърт и издаване на препис извлечение за първи път не подлежи на таксуване.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?