Община мъглиж - официален сайт

Издаване на препис извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Формуляри

ЗАЯВЛЕНИЕ

Законно основание

Административнопроцесуален кодекс
чл. 40, ал. 1, чл. 88, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)
чл. 110, ал. 1, т. 4 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Устройствения правилник на общинска администрация
Чл. 36 т. 4 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж

Определение

Актът за смърт е официален писмен документ, с който по законов ред длъжностното лице по гражданско състояние (ДЛГС) регистрира събитието смърт и обстоятелствата, свързани със смъртта. Издаването на препис извлечение е безплатно (чл. 40, ал. 1 ЗГР). За издаване за втори и следващ път следва да се заплати такса.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентността по издаване на препис извлечение от акт за смърт за втори и следващ път е предоставена на длъжностното лице по гражданско състояние.
Заявители по разглежданата услуга са заинтересованите от издаването на препис извлечението лица. Такива лица са наследниците и заветниците на починалия.
За да се иска издаване на препис извлечение от акт за смърт за втори и следващ път, е необходимо да има съставен валиден акт за смърт на починалия.
Забележка: В община Мъглиж препис извлечение от акт за смърт за втори и следващ път се издава само за лица, починали на територията на община Мъглиж.

II. Необходими документи

За да бъде извършена разглежданата услуга, заявителят следва да представи:
- заявление по образец на община Мъглиж;
Забележка: В заявлението е необходимо да се посочи дата на настъпване на смъртта или номер и дата на акта за смърт.
- документ за самоличност на заявителя.

III. Технологичен път на административната услуга

При необходимост от получаване на препис от акт за смърт за втори и следващ път заинтересованото лице подава в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) на община Мъглиж.Специалист по гражданско състояние проверява попълнените в него данни. Заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на исканата услуга. След представянето на документ за платена такса служителят комплектова документите и насочва преписката към ГРАО където специалист извършва проверка в регистрите за смърт и в Личния регистрационен картон (ЛРК) на лицето. Исканото препис извлечение се изготвя от специалист от ГРАО, подписва се и се насочва към ЦУИГ, откъдето заявителят може да го получи. След предаване на документа преписката се архивира.

IV. Такси

Таксата за обикновена услуга (в 7-дневен срок) е установена с разпоредбата на чл. 36 т.4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж и е в размер на 3 лева. В случай че заявителят желае експресна услуга – в рамките на 1 работен ден, заплаща 9 лева.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?