Община мъглиж - официален сайт

Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

На основание на:

• Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1
• Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 13
• Наредба №1 на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство - чл. 15, ал. 2

Необходими документи:

- заявление
- документ за самоличност или пълномощно
- документ от съда

Срок на валидност: няма

Място: Информационен център - Мъглиж

Процедура по предоставяне на административната услуга:

При необходимост от издаване на копие от семеен регистър, воден до 1978 година или препис или копие от личен регистрационен картон се подава Заявление ЦИУГ - Мъглиж
Служителят проверява самоличността, регистрира заявената услуга в електронната система за документооборот. Проверява в електронната система за архивиране на документи за наличие на данни и служител на ГРАО изготвя копие от семеен регистър. При искане на копие от личен регистрационен картон служител от „ГРАО” изготвя копие или препис от личен регистрационен картон.

Срок за изпълнение и цена:

-24 часа - 4лв.

Формуляр: изтегли

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?