Община мъглиж - официален сайт

Издаване на преписи на удостоверения или на препис-извлечения от съставени актове за гражданско състояние


Формуляри

ЗАЯВЛЕНИЕ

Законно основание

Закон за гражданската регистрация (ЗГР)
Чл. 36 т.11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж

Определение

Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията, при които се издават дубликати или заверени копия от актове за гражданско състояние(акт за раждане, акт за сключване на граждански брак и акт за смърт) .

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентно да извърши настоящата услуга е овластеното със заповед на кмета на община Мъглиж длъжностно лице от общинската администрация.
Съгласно чл. 88 ЗГР, преписи от актове за гражданско състояние могат да се издават на лицата, за които се отнасят съставените актове, на изрично упълномощени от тях други лица или по реда на Гражданския процесуален кодекс и на Наказателно-процесуалния кодекс.
Дубликати или препис-извлечения се издават от община Мъглиж само, ако съответните актове са издадени на територията на общината.

II. Необходими документи

Предвидените необходими документи за извършване на услугата са:
- заявление;
- документ за самоличност на заявителя;
- пълномощно от титуляра в случаите на упълномощаване.

III. Технологичен път на административната услуга

Документите се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите. След получаване на заявката се проверява самоличността на заявителя и се прави проверка в базата данни. Заявлението се приема когато заявителят има правен интерес и събитието е станало в община Мъглиж, а в противен случай се издава мотивиран отказ.

IV. Такси

Съгласно чл. 36 т. 11 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж, за преписи от документи и преписи или заверени копия от актове по гражданско състояние таксата е в размер на 2 лева на странница.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?