Община мъглиж - официален сайт

Издаване на пропуск със знак "ИНВАЛИД" за паркиране на територията на общината

Формуляри

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на пропуск със знак "инвалид" за паркиране в определените и обозначени за тази цел места в цялата страна, както и на територията на Европейския съюз

Законно основание

Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на община Мъглиж

Определение

Целта на настоящата услуга е да опише реда и условията за приемане на заявления за издаване на пропуск със знак "инвалид" за паркиране.
На улици, площади и паркинги общинска собственост, където търсенето на места за паркиране е по-голямо от предлагането е въведен режим за кратковременно платено паркиране.
Времетраенето на кратковременното паркиране не може да бъде по-малко от 30 минути и повече от 3 часа.
Издадената от Община Мъглиж карта дава право на паркиране на притежателя и на специални съоръжения за паркиране на определените и обозначени за тези цел места в страната и в Европейския съюз.
Картата е валидна само при присъствието на притежателя и, като водач или пътник, придружена с решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Когато се ползва картата трябва да е поставена в предната част на превозното средство по такъв начин, че предната страна на картата да е ясно видима за проверка.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентен да извърши услугата е длъжностно лице ст. експерт „Здравеопазване и социални дейности”.
Заявители по тази услуга могат да бъдат лица с постоянен или настоящ адрес в Община Мъглиж, които в следствие на увреждане не могат да се придвижат без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, протези, патерици или чужда помощ и имат определен ТЕЛК/НЕЛК процент на трайно намалена работоспособност над 50 % или в следствие сърдечни, белодробни, зрителни заболявания имат определен ТЕЛК/НЕЛК процент на трайно намалена работоспособност над 71 %.

II. Необходими документи

Заявителят следва да подаде в община Мъглиж следните документи:
- заявление по образец – Приложение 2;
- копие от експертно решение на ТЕЛК;
- актуална цветна снимка;
- копие от лична карта /за децата копие от удостоверение за раждане и копие от личната карта на родител/.
- копие от нотариално заверено пълномощно и копие от лична карта на упълномощеното лице, в случай, че заявлението не се подава от лицето с увреждания.

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението с приложимите документи се подава в община Мъглиж в Центъра за услуги и информация на гражданите. Документите се насочват към ст. експерт „Здравеопазване и социални дейности”, който извършва проверка на документите и изготвят карта за безплатно паркиране. Картата се подписва от кмета на Община Мъглиж. Готовият документ се изпраща в Центъра за услуги и информация на гражданите, от където заявителят го получава.

В случай на неправомерно използване, картата се отнема за срок от една година.

Услугата се извършва в 20-дневен срок. Срокът на валидност е 3 години.

IV. Такси

Такса за услугата не се заплаща.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?