Община мъглиж - официален сайт

Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

Нормативно основание:

Закон за опазване на селскостопанското имущество - чл. 32, ал. 2

Необходими документи:

- Копие от нотариален акт;
- Копие от решение на Поземлена комисия;
- Скица, заверена от Поземлена комисия за срок не повече от 6 месеца.

Срок за извършване: 10 дни

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Искането се подава в ЦУИГ на Община Мъглиж, заверено от кмета или кметския наместник на населеното място в общината, където се намира имота. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, след което специалистът в ЦУИГ насочва преписката Директора на дирекция УРХДЕИОС.
Заявителят осигурява транспорт на комисията за извършване оглед на дърветата в имота. При огледа се представят и оригинали на приложените към заявлението документи. За извършения оглед на място се съставя протокол.
След извършения оглед на представените документи и на дърветата в имота, се издава разрешение за сеч или мотивиран отказ да се издаде разрешение за сеч.

Такса: 10 лева

Формуляр: Заявлиние


Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?