Община мъглиж - официален сайт

Издаване на Разрешение за поставяне на преместваеми обекти чл. 56 и 57 от ЗУТ

Формуляри

Заявление

Законно основание

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж

Закон за устройство на територията

Определение

Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за издаване на Разрешение за поставяне на преместваеми обекти чл. 56 и 57 от ЗУТ

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентните лица за извършване на услугата е упълномощено от кмета на Община Мъглиж длъжностно лице – Главен Архитект. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.

II. Необходими документи

- Документ за собственост - нотариален акт, или за учредено право на строеж (копие);
- Договор за наем (при необходимост);
- Одобрен проект по всички необходими части;
- Одобрена схема, когато се разполага върху общински имот;
- Оригинална скица на поземления имот, съгласувана с експлоатационните предприятия, поддържащи инженерната инфраструктура;
- Документ за платена такса.

Срок: 14 дни

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в сградата на община Мъглиж.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден към Главния архитект на Община Мъглиж.

IV. Такса:

Съгласно чл. 34, т. 6 отНаредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж, за издаване на разрешение за поставяне на съоръжение съгласно чл.56 и 57 от ЗУТ:

- за сергия и маса – 10.00 лв.;

- за павилион - 20.00 лв.;

- за рекламни съоръжения:

а) (Изм. с Решение № 426 от 08.12.2010 г.) билбордове - 30.00 лв.;

б) (Изм. с Решение № 426 от 08.12.2010 г.) указателни, информационни табели и др. – 20.00 лв.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?