Община мъглиж - официален сайт

Издаване на Разрешение за разкопаване

Формуляри

Заявление

Законно основание

Приложение № 1 от Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на община Мъглиж
Закон за устройство на територията

Определение

Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за издаване на Разрешение за разкопаване.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентните лица за извършване на услугата е упълномощено от кмета на Община Мъглиж длъжностно лице от дирекция „Инвестиции, Общинска собственост и Устройство на територията”. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.

II. Необходими документи

- Копие от разрешение за строеж (когато е издадено такова);
- Одобрен проект или план-схема на разкопавания участък;
- Документ за внесен депозит по Приложение 1 от Наредбата;
- Схема за временна организация на движението (за първокласната мрежа), съгласувана с Пътна полиция;
- Проект за организация и изпълнение на строително-монтажните работи;
- Протокол за строителна линия (ако има такъв).

Срок: 7 дни

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в сградата на община Мъглиж.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден, към директор дирекция "Инвестиции, Общинска собственост и Устройство на територията”, който я резолира за Гл. специалист „Стрителство”.

IV. Такси

Депозитът се определя по цени, определени в приложение № 1 от Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на община Мъглиж:
Възстановяване на пътна настилка -140 лв. /кв.м./;
Възстановяване на терени без трайна настилка, банкети на пътища и зелени площи - 40 лв. /кв.м./;
Възстановяване на настилка от плочи - 60 лв. /кв.м./;
Възстановяване на бордюри - 35 лв. /на м/;

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?