Община мъглиж - официален сайт

Издаване на разрешение за строеж

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 148

Необходими документи:

- документ за собственост
- скица с виза за проектиране
- одобрен инвестиционен проект

Срок на изпълнение: 7 дни след подаване на заявлението

Срок на валидност:

3 години до започване на строителството и 5 год. до завършване на грубия строеж а за елементи на техническата инфраструктура 10 год.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ към Общинска администрация - Мъглиж.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в данъчна служба, след което специалиста в ЦУИГ насочва преписката към главния архитект на Община Мъглиж.
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в Дирекция „И и УТ” в Oбщинска администрация - Мъглиж. След като са съгласувани и одобрени инвестиционните проекти се издава разрешение за строеж.
Разрешението за строеж се получава от заявителя в Дирекция „И и УТ” .

 Техническа такса:

- за строежи VІ-та категория – 20.00 лв.
- за строежи ІV и V категории – 50.00 лв.
- за строежи І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та категории – 100.00 лв.

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?