Община мъглиж - официален сайт

Издаване на Разрешение за строеж

Формуляри

Заявление

Законно основание

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж

Закон за устройство на територията

Определение

Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за издаване на Заповед за допълване на издадено Разрешение за строеж.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентните лица за извършване на услугата е упълномощено от кмета на Община Мъглиж длъжностно лице – Главен Архитект. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.

II. Необходими документи

- Документ за собственост - нотариален акт, или за учредено право на строеж (копие);
- Удостоверение за наследници (при необходимост - копие);
- Договор с нотариална заверка на подписите за учредяване на право на преминаване през чужд имот по реда на чл. 192 от ЗУТ;
- Договор с нотариална заверка на подписите за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти по реда на чл. 193 от ЗУТ;
- Технически паспорт на сграда, подлежаща на преустройство, ремонт, реконструкция, пристройка и/или надстройка ;
- Одобрен инвестиционен проект по всички части (когато се изисква), с приложена оценка за съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, извършена като комплексен доклад от лицензирана фирма-консултант или с приемане от ОбЕСУТ;
- Документ за платена такса.

Срок: 7 дни

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в сградата на община Мъглиж.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден към Главния архитект на Община Мъглиж.

IV. Такса:

Съгласно чл. 34, т.7 отНаредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж:

- за строежи от VI – та категория – 20,00 лв.

- за строежи от IV– та и V – та категория – 50,00 лв.

- за строежи от I – ва, II – ра и III – та категория – 100,00 лв.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?