Община мъглиж - официален сайт

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 148, ал. 2, във връзка с чл. 147 и чл. 153

Необходими документи:

- документ за собственост
- скица с виза за проектиране
- инвестиционен проект

Срок на изпълнение: 7 дни

Срок на валидност:

3 години до започване на строителството и 5 год. до завършване на грубия строеж

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ към Общинска администрация - Мъглиж.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в данъчната служба, след което специалиста в ЦУИГ насочва преписката към главния архитект на Община Мъглиж.
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в дирекция „ И и УТ” в Oбщинска администрация - Мъглиж. След разглеждане на представените документи се издава разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти.

Техническа такса: 20 лв.

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?