Община мъглиж - официален сайт

Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 59, ал. 2, във връзка с; чл. 8, т. 3; чл. 12, ал. 3

Необходими документи:

- документ за собственост
- скица с виза за проектиране
- одобрен инвестиционен проект

Срок на изпълнение:

7 дни след подаване на заявлението

Срок на валидност:

3 години до започване на строителството и 5 год. до завършване на грубия строеж

Техническа такса:

а) за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0.20 лв./ кв.м.
б) за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и надстройки с площ до 1 000 кв.м. – 0.50 лв./ кв.м.
в) за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1 000 кв.м. до 5 000 кв.м. – 0.20 лв./ кв.м.
г) за преустройство и реконструкция:
- за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0.10 лв./ кв.м.
- за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и надстройки с площ до 1 000 кв.м. – 0.25 лв./ кв.м.
- за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1 000 кв.м. до 5 000 кв.м. – 0.10 лв./ кв.м.
д) за одобряване на технически или работен проект, който е част от комплексен инвестиционен проект:
- за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0.26 лв./ кв.м.
- за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и надстройки с площ до 1 000 кв.м. – 0.65 лв./ кв.м.
- за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1 000 кв.м. до 5 000 кв.м. – 0.26 лв./ кв.м.
е) за ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действия:
- за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0.06 лв./ кв.м.
- за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и надстройки с площ до 1 000 кв.м. – 0.15 лв./ кв.м.
- за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1 000 кв.м. до 5 000 кв.м. – 0.06 лв./ кв.м.
ж) за одобряване на инвестиционен проект – заснемане за възстановяване на книжа:
- за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0.10 лв./ кв.м.
- за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и надстройки с площ до 1 000 кв.м. – 0.25 лв./ кв.м.
- за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1 000 кв.м. до 5 000 кв.м. – 0.10 лв./ кв.м.
з) за топлопреносни мрежи, за външни ВиК мрежи, за ел., телефонни кабелни линии и кабелни телевизии – 0.10 лв./ л.м.
и) за комунално-транспортни планове с елементи на благоустрояване – 25.00 лв.
й) за обекти на техническата инфраструктура за инженерни съоръжения (геозащитни съоръжения и мостове, приемо-предавателни станции, трансформаторни постове и др.) - 200.00 лв.
л) за одобряване на инвестиционни проекти за сгради, огради, съоръжения, обекти на техническата инфраструктура, линейни обекти и благоустрояване – 60.00 лв.

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?