Община мъглиж - официален сайт

Издаване на разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на заведения за хранене и развлечения, интернет клубове, зали за компютърни и хазартни игри, и други търговски обекти

Формуляри

Заявление

Законно основание

чл. 19 от Наредбата за № 1 за опазване на обществения ред, безопасността на движението, спокойствието и сигурността на гражданите на Община Мъглиж

Определение

Настоящата услуга има за цел да укаже условията и реда за издаване на разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на заведения за хранене и развлечения, интернет клубове, зали за компютърни и хазартни игри и други търговски обекти.

Съгласно чл. 19 ал.1 от Наредба№ 1 за опазване на обществения ред, безопасността на движението, спокойствието и сигурността на гражданите на Община Мъглиж.

Заведенията за хранене и развлечения, както и останалите търговски обекти имат работно време от 07:00 до 23:00 часа. За тези обекти може да бъде издадено разрешение за удължено работно време за срок от 1 година.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Разрешение за удължено работно време се издава от кмета на общината или упълномощено от него лице. Заявители са лицата, които извършват търговска дейност в заведения за хранене и развлечения, интернет клубове, зали за компютърни игри, зали за хазартни игри и други търговски обекти

II. Необходими документи

1. Заявление по образец на общината;

2. Копие от удостоверение за категоризация на обекта

3. Сертификат за съответствие на обекта с изисквнията за пожарна безопсност.

4. Декларация от лицето, което подава зявлението, че е запознат с изискванията на съответната наредба.

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението и приложените към него документи се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите.
Заявлението се насочва към директор дирекция „УРХДЕИ”, който го резолира към Главен експерт „Стопански дейности”. Той разглежда заявлението и приложените към него документи. Разрешението се подписва от кмета, вписва се в специален регистър и се получава след полагане на подпис на търговеца върху съгласувания екземпляр.

Срокът за извършване на услугата е 5 дни.

IV. Такси

За издаване на разрешително за удължено работно време за заведения за хранене и развлечения, игрални зали, интернет-клубове и други търговски обекти се заплаща такса в размер на 20 лева на след 23:00 часа до 03:00 часа сутринта съгласно списъкът от услуги т.23 от Наредбата за № 1 за опазване на обществения ред, безопасността на движението, спокойствието и сигурността на гражданите на Община Мъглиж

Таксата се заплаща след получаване на искането за издаване на разрешението за удължено работно време .

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?