Община мъглиж - официален сайт

Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови, строителни и неопасни производствени отпадъци

Формуляри

Заявление

Законно основание

чл. 3, чл. 19 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО)
чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
чл. 5-8 и чл. 3, ал. 2 от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Мъглиж

Определение

Целта на услугата е да укаже реда и условията за издаване на разрешение на физически и юридически лица за извозване на битови и неопасни производствeни отпадъци. Разрешителният режим е въведен с цел екологосъобразно управление на отпадъците.

Според чл. 3, ал. 2 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Мъглиж, кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци, които нямат опасни свойства, се обслужва от лица, притежаващи разрешение, издадено по реда на чл. 37 ЗУО, или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда, кметът на общината сключва писмен договор за предоставяне на услуги по реда на Закона за обществените поръчки. Услугите в договора могат да включват събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентният орган за издаване на разрешение е кметът на общината.
Заявители са физически или юридически лица, които са регистрирани като търговци по Търговския закон или по националното си законодателство, държавни и общински предприятия, сдружения на общини, кооперации и бюджетни предприятия.

II. Необходими документи

Заявление по образец.

III. Технологичен път на административната услуга

Необходимите документи се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите. Младши експерт "Еколог" изготвя разрешението, като извършва проверка на документите и на вида на отпадъците за депониране. Разрешението се подписва от кмета на община Мъглиж и се предава на заявителя в Центъра за услуги и информация на гражданите, откъдето заявителя го получава.
Срокът за предоставяне на услугата е 7 дни от подаването на заявлението.

IV. Такси

За предоставяната услуга таксите се заплащат съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гурково.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?