Община мъглиж - официален сайт

Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 56

Необходими документи:

- актуална скица
- документ за собственост, писмено съгласие на собственика на имота или договор за наем
- проект /схема/ за мястото на преместваемия обект, одобрена от гл.архитект на общината

Срок на изпълнение: 14 дни

Срок на валидност:

безсрочно или за срока на договора, сключен със собственика на поземления имот

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ към Общинска администрация - Мъглиж. Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в данъчна служба, след което специалиста в ЦУИГ насочва преписката към Главния архитект на Община Мъглиж. Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от гл. специалист в Дирекция „И и УТ”в Oбщинска администрация – Мъглиж. След разглеждане на представените документи се издава виза за проектиране и разрешение за поставяне на преместваеми обекти. Разрешението за поставяне на преместваеми обекти се получава от заявителя в ЦИУГ.

Техническа такса:

- информационни и указателни табели – 15.00 лв.
- поставяне на маси и сергии – 10.00 лв.
- павилиони – 20.00 лв.
- билдбордове – 30.00 лв.

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?