Община мъглиж - официален сайт

Издаване на разрешително за достъп до горски територии

На основание на:

Закон за горите - чл. 148, ал. 2; чл. 148, ал. 4
Наредба №1 от 30.01.2012 г. за контрол и оценяване на горските територии - чл. 23

Необходими документи:

Заявление;
Позволително за сеч;
Технологичен план.


Място: Информационен център - Мъглиж

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма законово регламентиран срок.

Срок на изпълнение: 7 дни.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ към общинска администрация – Мъглиж.След преглед на документите и уточняване на маршрута по-който ще се движат превозните средства се издава разрешително.

Такса: Няма такса.

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?