Община мъглиж - официален сайт

Издаване на разрешително за отсичане на дървесни видове и почистване на храсти.

Формуляри

Заявление

Законно основание

Закон за защита при бедствия;
Закон за опазване на селскостопнаско имущество;
Закона за водите;
Наредба 1 от 10.03.1993 г. – за опазване на озеленените площи и декративна растителност;
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж

Определение

Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за издаване на разрешително за отсичане на дървесни видове и почистване на храсти.
Разрешителното се определя в зависимост от вида на дървесните видове и/или храсти; разрешеното количество; района на съответното населено място.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Разрешителното се издава от кмета на община Мъглиж .
Заявител е физическо или юридическо лице което заявява своето искане за премахване на растителност, която е негодна или са пречка за различни видове дейности.

II. Необходими документи

1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост;
3. Квитанция за платена такса.

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението с приложенията към него се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦИУГ). Документите се проверяват от Старши експерт „Земеделие и гори”, който изготвя протокол въз основа на подаденото заявление. Въз основа на издадения протокол за извъшената проверка се издава разрешително, което се подписва от кмета на общината. На лицето се предава един екземпляр от разрешителното, вторият екземпляр се връща при Старши експерт „Земеделие и гори”, а третия се архивира в деловодство.
Услугата се предоставя в 14 дневен срок от подаване на заявлението.

IV. Такси

Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж, таксата е 10.00 лв.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?