Община мъглиж - официален сайт

Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон

На основание на:

Чл. 5 от Наредба за водоснабдителната дейност и обезопасяване на водните площи, прието с ПМС № 182 от 24.09.1996 г.

Необходими документи:

- Документ удостоверяващ правото на стопанисване на обекта;
- Документ за платена такса
- Документи на спасителите;
- Протоколи от микробиологични и физикохимични резултати на проби вода;
- Заявление по образец
- Декларация за информираност

Срок на изпълнение: 14 дни.

Срок на действие на индивидуалния административен акт: 6 месеца

Процедура за издаване на разрешително за ползване на плувен басейн:

Заявител може да бъде лице – собственик/ ползвател на басейн.
Заявителят подава заявление лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в „Център за услуги и информация на гражданите” (ЦУИГ) в община Мъглиж. Към заявлението се прилагат необходимите документи. Заявителят следва да заплати дължимата такса за извършване на услугата, за което получава квитанция.
Заявлението се насочва към директор от дирекция „УРХДЕИОС“,а той към компетентното длъжностно лице, което проверява документите и издава разрешително, което се подписва от кмета на общината.
Готовият документ се предава на заявителя от служителите в ЦУИГ- Мъглиж.

Такса:

Определя се от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж

Формуляри: Заявление, Декларация

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?