Община мъглиж - официален сайт

Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно ...

Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините 


На основание на:

1. Закон за водите - чл. 50; чл. 52, ал. 1, т. 3, б. А,
2. Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане от находища на минерални води – изключителна държавна собственост, предоставени безвъзмездно за управление и ползване на община Мъглиж. Наредбата е приета с Решение № 441/26.09.2013г. по Протокол № 38/26.09.2013г. на заседание на Общински съвет гр. Мъглиж.

Необходими документи:

Заявление по образец, одобрен от министъра на околната среда и водите, /приложение №1/ в което се посочват:
1. трите имена и постоянен адрес на титуляря на разрешителното - за физическите лица, съответно фирма и седалище - за юридическите лица и за едноличните търговци, регистрирани по Търговския закон;
2. единен граждански номер за физическите лица или единен идентификационен код за юридическите лица и едноличните търговци;
3. цел на използването;
4. наименование на воден обект и водно тяло - предмет на използването;
5. места на използването, потребление и заустване, включително надморска височина и координати на съоръженията или площта за използване;
6. местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици - за всяко място на използване;
7. адрес за кореспонденция, включително електронен адрес - при наличие на такъв;
8. телефон и факс за връзка с физическото лице или с лицето, което управлява и представлява дружеството по т. 1;
9. параметрите на исканото използване в т.ч. заявения средноденонощен дебит и годишен обем на черпене.
10. Обосновка на заявеното водно количество съгласно нормите за водопотребление, определени с наредбата по чл. 117а, ал. 2 от Закона за водите ( До приемането на наредбата по чл. 117а, ал. 2 обосновката на заявените водни обеми се разработва въз основа на определени с други нормативни актове количества за съответната цел. В тези случаи в обосновката на необходимите водни обеми се посочва и наименованието на съответния нормативен акт. Когато за конкретна цел на ползване на водата няма нормативно определени количества, обосновката по ал. 1 се извършва съобразно технологичните изисквания за конкретната цел, като се прилагат техническите спецификации на съоръженията, въз основа на които е определено необходимото количество.)
11. Обосновка на необходимите дебити в случаите когато се иска да бъде определен дебит, по-голям от максималния денонощен дебит, (само когато неколкократно в годината е предвидено пълнене на басейни, при условие, че не се засягат правата по други разрешени водовземания от същото водовземно съоръжение)
12. Опис на документите, които се прилагат към заявлението.Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. заверен документ за платена такса за издаване на разрешителното;
2. актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган;
3. документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията в случаите, в които водовземането е свързано с ползването на съществуващи водопроводни съоръжения или на съоръжения, предназначени за водовземане от минерални води, включени в активите на търговски дружества;
4. декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда.
5. документи за собственост или за право на ползване на обектите, в които ще се ползва минералната вода.
6. проект за присъединяване на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към довеждащата система и за измерване на ползваните водни обеми (на фаза идеен проект) - в 2 екземпляра.
Проектът за присъединяване на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към довеждащата система и за измерване на ползваните обеми минерални води, който трябва да се представи, има съдържание съгласно чл. 158, ал. 1 от Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, а именно:
- техническите характеристики на помпеното оборудване, чрез което ще се реализира водовземането - когато е предвидено такова;
- място и начин на присъединяването на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към довеждащата система;
- мястото на монтиране на водомери за измерване на ползваните водни обеми в началото и в края на отклонението за захранване на водоснабдявания обект;
- място на монтиране на водомери за ползваните водни обеми за различните цели на ползване;
- монтажен план;
- параметри на предвидени акумулиращи съоръжения за осигуряване на необходимите обеми в рамките на денонощието;
- срок за изпълнение на гореописаните
- технически изисквания за безопасна експлоатация.

Заявлението и приложените към него документи се подават до кмета на Община Мъглиж в два екземпляра - единият екземпляр в качеството му на оригинал се представя върху книжен носител, а вторият - като негов пълен цифров аналог - върху магнитен носител.

Срок на изпълнение:

В 14-дневен срок след влизане в сила на решението на Общинския съвет, Кметът издава разрешение за водовземане от минерална вода.

Срок на валидност:

Разрешителното за водовземане на минерална вода се издава за срок до 20 години.

Процедура по предоставяне на административната услуга:
1. За откриване на процедура за издаване на разрешително кандидатът подава в Центъра за услуги и информация на гражданите/ЦУИГ/ заявление по образец, одобрен от министъра на околната среда и водите, до Кмета на община Мъглиж – съгласно чл. 60 от Закона за водите.
2. Заявлението и приложените към него документи се подават в два екземпляра – единият екземпляр в качеството му на оригинал се представя на книжен носител, а вторият – като негов цифров аналог – върху магнитен носител.
3. Заявлението се подава от името и се подписва лично от лице с представителна власт по регистрацията на търговеца.
4. В заявлението се посочват:
● данни на заявителя - юридическо лице или едноличен търговец, регистрирани по Търговския закон;
● адрес за кореспонденция, включително електронен адрес – при наличие на такъв;
● телефон и факс за връзка с лицето, което управлява и представлява дружеството;
●цел на водовземането;
● воден обект и водно тяло, предмет на водовземането;
● място на водовземането, включително географски координати на съоръжението или площта за водовземане;
● местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици - за всяко място на водовземане;
● параметри на исканото водовземане.

Техническа такса:

от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?