Община мъглиж - официален сайт

Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно ...

Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините 


На основание на:

чл. 52, ал. 1, т. 3, б. А от Закон за водите


Необходими документи:

1. Заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост (по чл. 44, ал.1, във връзка с §133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ, бр.61 от 2010 г.), чрез съществуващи съоръжения – Приложение № 1
2. Оригинален документ или заверено копие от документ за платена такса за издаване на разрешителното, определена с тарифата по чл. 72 от Закона за опазване на околната среда
3. Заверена от съответния компетентен орган актуална скица на поземлените имоти или копие от кадастралната карта с нанесено местоположение на обекта, където се предвижда ползване на минерални води.
4. Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията, или договор със собственика на съоръженията - когато водовземането е свързано с ползването на съществуващи съоръжения
5. Декларация за обстоятелствата по чл.71, ал.2 от Закона за опазване на околната среда.
6. Заверено копие на документ за собственост или учредено право на ползване върху недвижимия имот, където се осъществява дейността за ползване на минералната вода.
7. Проект за присъединяване на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към довеждащата система и за измерване на ползваните водни обеми (Проектът се изготвя със съдържание съгласно чл.158 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води)
8. Обосновка на водовземането, включително обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление, определени с наредбата по чл. 117а, ал. 2 от Закона за водите /§140 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ.бр.61 от 2010 г.) - Обосновката на водовземането, включително обосновка на заявеното водно количество се изготвят със съдържание определено в чл.151 на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.

   Заявлението и приложените към него документи се подават до кмета на Община Мъглиж в два екземпляра - единият екземпляр в качеството му на оригинал се представя върху книжен носител, а вторият - като негов пълен цифров аналог - върху магнитен носител.


Срок на изпълнение:

В 14-дневен срок след влизане в сила на решението на Общинския съвет, Кметът издава разрешение за водовземане от минерална вода.

Срок на валидност:

Разрешителното за водовземане на минерална вода се издава за срок до 20 години.

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Такси:

1. За издаване на разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект – 250.00 лв., съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж

2. Таксата за водовземане от минерални води се определя по следната формула:

Т = Е x W,

където:

Т е размерът на дължимата годишна такса - в лв.;
Е - единичният размер на таксата в зависимост от целта, за която ще бъде ползвана отнетата вода, съгласно таблиците по ал. 2 - в лв./куб. м;
W - размерът на разрешения годишен воден обем - за минерални води, в куб. м.

(2) Единичният размер на таксата за водовземане от минерални води се определя съгласно следната таблица:

 

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?