Община мъглиж - официален сайт

Издаване на Скица - виза за проучване и проектиране

Формуляри

Заявление

Законно основание

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж

Закон за устройство на територията

Определение

Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за издаване на скица - виза за проучване и проектиране.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентните лица за извършване на услугата е упълномощено от кмета на Община Мъглиж длъжностно лице – Главен Архитект. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.

II. Необходими документи

- Документ за собственост: нотариален акт или договор за учредено право на строеж (копие);
- Удостоверение за наследници (копие) - при наследствен имот;

- Нотариално заверено пълномощно - при необходимост;
- Оригинална скица на имота (ако скицата е издадена от Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр. Стара Загора);
- Документ за платена такса.

Срок:

Обикновенна услуга - до 7 работни дни;

бърза услуга - до 3 работни дни;
експресна услуга - в рамките на 1 работен ден.

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в сградата на община Мъглиж.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден към Главния архитект на Община Мъглиж.

IV. Такса:

Съгласно чл. 34, т.2 отНаредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж:

Обикновенна услуга – 20,00 лв.;

бърза услуга – 40,00 лв.;
експресна услуга – 60,00 лв.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?