Община мъглиж - официален сайт

Издаване на Скици на недвижими имоти за линейни обекти

За КОМПЛЕКСНА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА отвори тук

 

Формуляри

Заявление

Законно основание

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж

Закон за устройство на територията

Определение

Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за издаване на скица на недвижим имот за линейни обекти.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентните лица за извършване на услугата е упълномощено от кмета на Община Мъглиж длъжностно лице от дирекция „Инвестиции, Общинска собственост и Устройство на територията”. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.

II. Необходими документи

- Документ за собственост - нотариален акт, договор за учредено право на строеж (копие);
- Удостоверение за наследници (копие);

- Нотариално заверено пълномощно - при необходимост;
- Документ за платена такса.

Срок:

Обикновенна услуга - до 7 работни дни;

бърза услуга - до 3 работни дни;
експресна услуга - в рамките на 1 работен ден.

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в сградата на община Мъглиж.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден, към директор дирекция "Инвестиции, Общинска собственост и Устройство на територията”, който я резолира за Ст. специалист "Строителство".

IV. Такси

Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж, за издаване на скица за линеен обект:

а/ за скици с формат до А3 – 15,00 лв.

б/ за скици с формат по-големи от А3 – 25,00 лв.

- обикновенна услуга – 15,00 лв. / 25,00 лв.;

- бърза услуга – 30,00 лв. / 50,00 лв.;
- експресна услуга – 45,00 лв. / 75,00 лв.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?