Община мъглиж - официален сайт

Издаване на скици за недвижими имоти

На основание на:

Закон за кадастъра и имотния регистър - §. 4, ал. 1, т. 1

Необходими документи:

Документ за собственост

Срок на изпълнение:

- 5 дни- обикновена
- 3 дни- бърза
- 24 часа – експресна

Срок на валидност:
6 месеца.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ към общинска администрация – Мъглиж.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в данъчната служба, след което специалистът в ЦУИГ насочва преписката към ресорния Зам.-кмет, а той към Директора на дирекция „И и УТ”.. След запознаване с подаденото заявление преписката постъпва при съответния служител.

1. При представяне на документ за собственост, служителят извършва проверката за съответствие на площ, граници и съседи на имота, посочен в приложения/ те документ /и за собственост и действащия към момента на подаване на заявлението план на населеното място. Върху паус формат А4/А3 в мащаб М 1: 1000 се изчертава скица на имота. Скицата се вписва под съответния номер в регистър на издадените скици.
2. При непредставяне на документ за собственост, заявителят посочва върху плана на населеното място наследствения имот. Служителят извършва справка по данни (номер на поземления имот, име на собственика) в разписния лист към плана на населеното място. Върху паус формат А4/А3 в мащаб М 1: 1000 се изчертава скица на имота като в графата за документ за собственост се посочва „по данни от разписния лист”. Скицата се вписва под съответния номер в регистър на издадените скици.

Издадената скица на недвижим имот се получава в ЦУИГ от заявителя срещу подпис.

Техническа такса:

- Обикновенна - 10.00 лв.
- Бърза - 20 лв.
- Експресна - 30 лв.


Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?