Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение, необходимо при кандидатстване за приемно семейство


Формуляри

ЗАЯВЛЕНИЕ

Законно основание

Административнопроцесуален кодекс
чл. 24, ал. 2, чл. 88, ал. 1, чл. 106 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Устройствения правилник на общинска администрация
чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях
чл. 36 т.10 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж

Определение

Целта на разглежданата услуга е да укаже реда и условията, при които от общинската администрация се издава удостоверение от ЕСГРАОН, което е необходимо при подаване на документи за приемно семейство.
Приемно семейство са двама съпрузи или отделно лице, при което се настанява дете за отглеждане и възпитание съгласно договор между директора на дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на приемното семейство и приемното семейство.
Кандидатите за приемно семейство следва да подадат заявление за приемно семейство до дирекция "Социално подпомагане". Един от документите, които следва да бъдат приложени към заявлението, е документ от ЕСГРАОН, че кандидатите не са поставени под запрещение, не са лишени от родителски права или не са с ограничени родителски права, който документ е удостоверението, предмет на разглеждане от настоящото изложение.
Регистрите за гражданското състояние и регистрите на населението се създават и поддържат от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН), която е национална система за гражданска регистрация на физическите лица в Република България и източник на лични данни за тях (чл. 100-101 ЗГР).

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентността по издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние, съгласно Устройствения правилник на общинска администрация, е предоставена на ГРАО Мъглиж.
Разпоредбата на чл. 88 ЗГР указва кои лица могат да искат справки от регистрите за гражданско състояние. Това са лицата, за които се отнасят съставените актове, изрично упълномощените от тях други лица или упълномощени по реда на Гражданския процесуален кодекс и на Наказателно-процесуалния кодекс лица.
Удостоверението, предмет на настоящата административна услуга се издава на лица с постоянен адрес община Мъглиж.

II. Необходими документи

Заявителят попълва заявление за удостоверение за приемно семейство. Заявителят следва да представи още и:
- документ за самоличност;
- пълномощно – в случаите на упълномощаване;
- документ за платена такса.

III. Технологичен път на административната услуга

Заявителят подава попълненото заявление в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) на община Мъглиж. При необходимост заявителят предоставя допълнителна информация, след което заплаща дължимата сума в зависимост от вида на исканата услуга. Служителят в ЦУИГ окомплектова документите и насочва преписката към ГРАО, където се извършва проверка в локална база данни (ЛБД) и регистрите на населението. След извършване на необходимите проверки се издава исканото удостоверение, подписва се и се насочва към ЦУИГ, откъдето заявителят може да го получи.

IV. Такси

Таксата за обикновена услуга (в 7-дневен срок) е установена с разпоредбата на чл. 36, т.10 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж и е в размер на 3 лева.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?