Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение, необходимо при осиновяване


Формуляри

ЗАЯВЛЕНИЕ

Законно основание

Административнопроцесуален кодекс
Семеен кодекс
чл. 24, ал. 2, чл. 88, ал. 1, чл. 106 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Устройствения правилник на общинска администрация
чл. 36, т. 10 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж

Определение

Целта на разглежданата услуга е да укаже реда и условията, при които от общинската администрация се издава удостоверение от ЕСГРАОН за осиновяване, което е един от необходимите документи при подаване на документи за осиновяване на дете пред дирекция "Социално подпомагане".
Лице с обичайно местопребиваване в Република България, което желае да осинови дете при условията на пълно осиновяване, следва да подаде писмено заявление за получаване на разрешение за вписване в регистъра на осиновяващи при условията на пълно осиновяване до дирекция "Социално подпомагане" по постоянния си адрес (чл. 14, ал. 1 от Наредба № РД-07-01 от 29 септември 2009 г.). Един от документите, които следва да се приложат е удостоверението, предмет на разглеждане от настоящото описание.
Удостоверението, е един от документите, които се издават въз основа на наличните данни от регистрите на населението и данните, вписани в тях (чл. 24, ал. 2 ЗГР), както и въз основа на регистрите за гражданското състояние.
Текстът на чл. 4, ал. 2 ЗГР сочи, че вписването в регистрите на населението се извършва в общините по постоянния адрес на физическите лица.
Разпоредбата на чл. 4, ал. 3 ЗГР нормативно установява отговорността на кметовете на общините за гражданската регистрация на територията на съответната община.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентността по издаване на удостоверение за удостоверение за осиновяване, съгласно Устройствения правилник на общинска администрация, е предоставена на главен и старши специалист ГРАО.
Удостоверението, предмет на настоящата административна услуга, се издава на лица с постоянен адрес в община Мъглиж.
Разпоредбата на чл. 88 ЗГР указва кои лица могат да искат справки от регистрите за гражданско състояние. Това са лицата, за които се отнасят съставените актове, изрично упълномощените от тях други лица или упълномощени по реда на Гражданския процесуален кодекс и на Наказателно-процесуалния кодекс лица.

II. Необходими документи

Администрацията на община Мъглиж изисква представянето на следните документи:
- попълнени заявление и декларация по образец на община Мъглиж;
- документ за самоличност;
- пълномощно от титуляра в случаите на упълномощаване;
- документ за платена такса.

Към горепосочените документи заявителят следва да приложи копия от:
- медицинско свидетелство;
- свидетелство за съдимост;
- препоръка за заявителя;
- документ, че срещу заявителя не е образувано наказателно производство;
- документ за дохода и имотното състояние на осиновителя;
- удостоверение за граждански брак.

III. Технологичен път на административната услуга

Заявителят подава попълненото заявление с приложените документи в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) на община Мъглиж, където документите се приемат . При необходимост заявителят предоставя допълнителна информация, след което заплаща в общинска каса дължимата сума в зависимост от вида на исканата услуга. Специалистът по гражданско състояние окомплектова документите , извършва необходимите проверки и издава исканото удостоверение, подписва се и го насочва към ЦУИГ, откъдето заявителят може да го получи. След като се приключи, преписката се архивира.

IV. Такси

Таксата за обикновена услуга (в 7-дневен срок) е установена с разпоредбата на чл. 36т. 10 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж и е в размер на 2 лева.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?