Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти


Формуляри

ЗАЯВЛЕНИЕ

Законно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)
чл. 5 от Закона за общинската собственост (ЗОС)
§ 1, т. 1, б. "а" от Закона за администрацията (ЗА)
Чл.37 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж.

Определение

Настоящата услуга има за цел да укаже реда и условията за издаване на удостоверение относно собствеността и статута на имоти по искане на физически и юридически лица. Издаването на такова удостоверение представлява административна услуга по смисъла на § 1, т. 1, б. "а" от допълнителните разпоредби към ЗА, която отразява актуалното състояние на недвижимия имот към даден момент.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Органът, компетентен да издаде удостоверение е кметът на общината по местонахождението на недвижимия имот.
Производството по издаване на исканото удостоверение започва по заявление на заинтересувано физическо или юридическо лице.

II. Необходими документи

Административната услуга започва с подаване на писмено заявление от заинтересуваното лице, към което се прилагат:
- копие от документ за собственост;
- копие от актуална скица на имота;
- удостоверение от Областна администрация относно това дали имотът е вписан в актовите книги за държавна собственост;
- удостоверение по § 16 от ЗУТ (при необходимост);
- удостоверение за наследници (при необходимост);
- документ за платена такса.

III. Технологичен път на административната услуга

1. Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в сградата на община Мъглиж и се насочва към младши експерт „Общинска собственост”, който преглежда документите за наличие на изискуемите атрибути и съпроводителни документи.
След изготвянето му удостоверението се представя за съгласуване на директор дирекция "Инвестиции, Общинска собственост и Устройство на територията".
Готовото удостоверение се представя в ЦУИГ за връчване на заявителя.
Съгласно чл. 57, ал. 2 от АПК, в 7-дневен срок от постъпване на искането трябва да се издаде исканото удостоверение или да бъде направен писмен мотивиран отказ то да бъде издадено.
Срокът може да бъде удължен до един месец от започване на производството, когато е необходимо да се съберат доказателства за съществени обстоятелства или да се даде възможност на други граждани и организации да се защитят (чл. 57, ал. 5 от АПК).

2. Кметът на общината може да откаже издаването на исканото удостоверение, когато прецени:
- че молителят няма правен интерес;
- че с искания документ могат да се застрашат законните права и интереси на трети лица или
- обектът, за който се иска справката е секретен и информацията за него представлява държавна тайна.
В тези случаи отказът се мотивира писмено.
Както изричният, така и мълчаливият отказ подлежат на обжалване. Тъй като се касае за акт на кмет на община, обжалването се извършва по реда на АПК пред областния управител.

ІV. Такси

Съгласно чл. 37 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж за извършване на услуги, свързани със собствеността и статута на имоти – частна собственост и имоти – общинска собственост, дължимата такса е 7,00 лева.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?