Община мъглиж - официален сайт

Издаване на Удостоверение по чл. 52 ал.4 във връзка с чл.32 от ЗКИР

Формуляри

Заявление

Законно основание

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж

Закон за кадастъра и имотния регистър

Определение

Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за издаване на Удостоверение по чл. 52 ал.4 във връзка с чл.32 от ЗКИР

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентните лица за извършване на услугата е упълномощено от кмета на Община Мъглиж длъжностно лице – Главен Архитект. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.

II. Необходими документи

- Папка с данни и графични материали от измерванията на лицензиран изпълнител + CD с цифров модел на заснемане;
- Разрешение за строеж /копие/;
- Документ за собственост /копие/;
- Документ за платена такса.

Срок: 7 дни

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в сградата на община Мъглиж.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден към Главния архитект на Община Мъглиж.

IV. Такса:

Таксата за издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 4 във връзка с чл.32 от ЗКИР е 15 лева.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?