Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за административен адрес

На основание на:

Закон за устройството и територията /ЗУТ/
Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж

Процедура по предоставяне на услугата:

Заявлението с необходимите документи се подава в ЦУИГ- Община Мъглиж. След това се насочва към дирекция „ИУТ”, където се разглеждат документите. Комисия от длъжностни лица посещава мястото, където ще се открива адреса и съставят констативен протокол на базата на който се приключва преписката с издаване на заповед за откриване на административен адрес и удостоверение за административен адрес. Удостоверението се получава в „ЦУИГ” – община Мъглиж

Необходими документи:

1. Документ за собственост
2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/
3. Пълномощно / в случай че искането се подава от пълномощник/
4. Документи, свързани със заявлението

Срок за изпълнение:

обикновена – 5 дни; бърза – 3 дни; експресна – 24 часа

Такса:

обикновена – 3.00 лв., бърза – 6.00 лв., експресна – 9.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ –Община Мъглиж

Място на издаване на документа:

Дирекция „ИУТ”

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?