Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

На основание на:
Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси - чл. 3, ал. 2; чл. 12

Необходими документи: документ за собственост

Срок на изпълнение:
Обикновена - 5 дни,
Бърза - 3 дни,
Експресна - до края на работния ден

Срок на валидност: до края на календарната година

Процедура по предоставяне на административната услуга:

   Удостоверение за данъчна оценка на право на ползване се изисква при осъществяване на прехвърлителна сделка. Сделката се извършва от нотариус, имащ правомощия в района по местонахождението на недвижимия имот, върху който е учредено правото на ползване. В данъчната оценка трябва да е удостоверена липсата на публични задължения на прехвърлителя на правото на ползване, съгласно чл.226, ал.1 от ДПК, а ако правото на ползване е съсобствено или е съпружеска имуществена общност, в данъчната оценка се отбелязва и липсата на данъчни задължения на съпруга или на всеки от съсобствениците.
   Компетентно да извърши услугата издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж е оправомощено лице от служба "Местни данъци и такси" в Община Мъглиж.
   Заявител може да бъде всяко физическо или юридическо лице – собственик на недвижим имот /ползвател, както и упълномощено от него лице.
   Забележка: Искането може да бъде внесено и от трето лице, но удостоверението се получава само от изброените по-горе лица, след легитимиране по установения ред.
Искането заедно с приложените документи се подава в служба "Местни данъци и такси" в Община Мъглиж. Таксата за услугата заплащате на каса в служба „Местни данъци и такси” или по банков път.
   След проверка и приемане на документите, служителят от служба "Местни данъци и такси" в Община Мъглиж извършва справка в информационния масив за наличие на данни за заявителя и изготвя удостоверението.
   Изготвеното удостоверение се предоставя на заявителя или на упълномощено от него лице в служба "Местни данъци и такси" в Община Мъглиж.

Цена:
Обикновена – 5,00 лв.
Бърза – 10,00 лв.
Експресна – 20,00 лв.

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?