Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

На основание на:
Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси - чл. 3, ал. 2; чл. 12

Необходими документи:   декларация по чл. 14 от ЗМДТ

Срок на изпълнение:
Обикновена - 5 дни,
Бърза - 3 дни,
Експресна - до края на работния ден

Срок на валидност: до края на календарната година

Процедура по предоставяне на административната услуга:

   Правото на строеж е право да се построи, надстрои или пристрои сграда върху земя, собственост на трето лице, като приобретателят на правото на строеж става собственик на построената сграда, без да е собственик на земята.
   Удостоверение за данъчна оценка на право на строеж се изисква при осъществяване на прехвърлителна сделка (договор) за продажба, дарение или замяна. В договора се посочва дали се прехвърля право на строеж, на надстрояване или на пристрояване, описва се поземления имот, върху който се учредява правото на строеж, описва се сградата и вида и, която ще се построи и т.н. Сделката се извършва от нотариус, имащ правомощия в района по местонахождението на недвижимия имот, върху който е учредено правото на строеж. В данъчната оценка се удостоверява липсата на данъчни задължения на прехвърлителя на правото на строеж, съгласно чл. 264, ал.1 от ДОПК, а ако правото на строеж е съсобствено или е съпружеска имуществена общност, в данъчната оценка се отбелязва и липсата на данъчни задължения на съпруга или на всеки от съсобствениците
   Компетентно да извърши услугата издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж е оправомощено лице от служба "Местни данъци и такси " в Община Мъглиж.
   Заявител може да бъде всяко физическо или юридическо лице – собственик на право на строеж, както и упълномощено от него лице. Таксата за услугата се заплаща в служба "Местни данъци и такси " в Община Мъглиж или по банков път.
Забележка: Искането може да бъде внесено и от трето лице, но удостоверението се получава само от изброените по-горе лица, след легитимиране по установения ред.
   Искането заедно с приложените документи се подава служба "Местни данъци и такси " в Община Мъглиж.
   След проверка и приемане на документите, служителят от отдел "Местни приходи" извършва справка в информационния масив за наличие на данни за заявителя и изготвя удостоверението.
   Изготвеното удостоверение се предоставя на заявителя от служба МДТ или на упълномощено от него лице

Цена:
Обикновена – 5,00 лв.
Бърза – 10,00 лв
Експресна – 20,00 лв

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?