Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена


Формуляри

ИСКАНЕ

Законно основание

Административнопроцесуален кодекс
чл. 24, ал. 2, чл. 88, ал. 1, чл. 106 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Устройствения правилник на общинска администрация
Правилник за дейността на дирекция "Гражданско състояние"
чл. 36 т.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж.

Определение

Целта на разглежданата услуга е да укаже реда и условията, при които от общинската администрация се издава удостоверение за идентичност на имената на едно лице. Посоченото удостоверение е едно от удостоверенията, които се издават въз основа на наличните данни от регистрите на населението и данните, вписани в тях (чл. 24, ал. 2 ЗГР), както и въз основа на регистрите за гражданското състояние.
Разпоредбата на чл. 3, ал. 2 ЗГР указва, че в регистрите на населението се вписват:
1. всички български граждани;
2. чужденците, които са:
а) получили разрешение за постоянно пребиваване в Република България;
б) без гражданство, установили се трайно и преимуществено в Република България;
в) получили статут на бежанец или хуманитарен статут или на които е предоставено убежище в Република България.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентността по издаване на удостоверение за идентичност на имената на едно лице, съгласно Устройствения правилник на общинска администрация, е предоставена на ГРАО общ.Мъглиж.
Разпоредбата на чл. 88 ЗГР указва кои лица могат да искат справки от регистрите за гражданско състояние. Това са лицата, за които се отнасят съставените актове, изрично упълномощените от тях други лица или упълномощени по реда на Гражданския процесуален кодекс и на Наказателно-процесуалния кодекс лица.
Удостоверението, предмет на настоящата административна услуга се издава на лица с постоянен адрес в община Мъглиж.

II. Необходими документи

Заявителят попълва искане по образец на община Мъглиж.
Заявителят следва да представи още и:
- документ за самоличност;
- копия на всички документи, в които имената се различават;
- документ за платена такса.

III. Технологичен път на административната услуга

При необходимост от доказване на идентичност на имената заявителят подава попълненото искане с приложените документи в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) на община Мъглиж. Заявителят заплаща дължимата сума в зависимост от вида на исканата услуга. В ГРАО се извършва проверка в локална база данни (ЛБД) и в регистрите на населението. След извършване на необходимите проверки се издава исканото удостоверение и се насочва към ЦУИГ, откъдето заявителят може да го получи. След което преписката се архивира.

IV. Такси

Таксата за обикновена услуга (в 7-дневен срок) е установена с разпоредбата на чл. 36 т. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж и е в размер на 2 лева. В случай че заявителят желае експресна услуга – в рамките на 1 работен ден, заплаща 6 лева.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?