Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

На основание на:

• Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 1
• Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 2
• Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 18

Необходими документи:

- искане
- документ за самоличност или пълномощно
- други документи, където лицето е с различно име

Срок за изпълнение и цена:

- 5 дни - обикновена - 2 лв.
- 3 дни - бърза - 4 лв.
- 24 часа - експресна - 6 лв.

Срок на валидност: до промяна на данните

Място: Информационен център - Мъглиж и кметствата по населени места в общината

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Искането, заедно с приложените документи, се приема от специалист по гражданско състояние в служба ГРАО в община Мъглиж. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦУИГ, след което специалистът в ЦУИГ насочва преписката към служба ГРАО, където се извършва проверка в локална и национална база данни, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК). Удостоверението се получава от заявителя в служба ГРАO.

Формуляр: изтегли

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?