Община мъглиж - официален сайт

Издаване на Удостоверение за идентичност на поземлен имот

За КОМПЛЕКСНА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА отвори тук

 

Формуляри

Заявление

Законно основание

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж

Закон за устройство на територията

Определение

Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за издаване на Удостоверение за за идентичност на поземлен имот.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентните лица за извършване на услугата е упълномощено от кмета на Община Мъглиж длъжностно лице – Главен Архитект. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.

II. Необходими документи

- Документ за собственост - нотариален акт или договор за учредено право на строеж /копие/;
- Удостоверение за наследници /копие/;
- Скица на имота /копие/;
- Скица от Агенцията по кадастър – за имоти находящи се в гр. Мъглиж;

- Нотариално заверено пълномощно – при необходимост;
- Документ за платена такса.

Срок:

Обикновенна услуга - до 7 работни дни;

бърза услуга - до 3 работни дни.

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в сградата на община Мъглиж.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден към Главния архитект на община Мъглиж.

IV. Такса:

Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж:

обикновенна услуга – 10,00 лв.;

бърза услуга – 20,00 лв.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?