Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за родени от майка деца


Формуляри

ИСКАНЕ

Законно основание

Административнопроцесуален кодекс
чл. 24, ал. 2, чл. 88, ал. 1, чл. 106 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)
чл. 110, ал. 1, т. 6 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Устройствения правилник на общинска администрация
Правилник за дейността на дирекция "Гражданско състояние"
чл.36 т. 10 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж

Определение

Целта на разглежданата услуга е да укаже реда и условията, при които от общинската администрация се издава удостоверение за живородени, когато такова е необходимо. В общия случай горепосоченото удостоверение е необходимо за удостоверяване броя на живородените деца пред Дирекция "Социално подпомагане". Удостоверението, предмет на настоящата услуга е едно от удостоверенията, които се издават въз основа на наличните данни от регистрите на населението и данните, вписани в тях (чл. 24, ал. 2 ЗГР), както и въз основа на регистрите за гражданското състояние.
Текстът на чл. 4, ал. 2 ЗГР сочи, че вписването в регистрите на населението се извършва в общините по постоянния адрес на физическите лица.
Разпоредбата на чл. 4, ал. 3 ЗГР нормативно установява отговорността на кметовете на общините за гражданската регистрация на територията на съответната община.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентността по издаване на удостоверение за родени деца, съгласно Устройствения правилник на общинска администрация, е предоставена на ГРАО община Мъглиж.
Според чл. 88 ЗГР лицата,които имат право на тази услуга са тези за които се отнасят съставените актове, изрично упълномощените от тях други лица или упълномощени по реда на Гражданския процесуален кодекс и на Наказателно-процесуалния кодекс лица.
Удостоверението, предмет на настоящата административна услуга се издава на лица с постоянен адрес в община Мъглиж.

II. Необходими документи

Заявителят попълва искане за издаване на удостоверение за родени деца.
В случай че заявителят се нуждае от удостоверяване пред Дирекция "Социално подпомагане" на броя живородени, деца, той следва да получи удостоверяващ документ от община Мъглиж, за което подава искане.
Заявителят следва да представи още и:
- документ за самоличност;
- документ за платена такса.

III. Технологичен път на административната услуга

Заявителят подава попълненото искане в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) на община Мъглиж, където документите се приемат. ГРАО община Мъглиж извършва проверка на попълнените данни. Заявителят заплаща дължимата сума в зависимост от вида на исканата услуга. След извършване на необходимите проверки се издава исканото удостоверение, подписва се и се насочва към ЦУИГ, откъдето заявителят може да го получи. След като се приключи, преписката се архивира.

IV. Такси

Таксата за обикновена услуга (в 7-дневен срок) е установена с разпоредбата на чл. 36, Т.10 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж и е в размер на 3 лева.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?