Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за категория на туристически обект - дубликат

На основание на:

Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения - чл. 19, ал. 1

Описание на резултат от услугата:

Издаване на удостоверение за категория на туристически обект – дубликат.

Необходими документи:

Заявление за издаване на удостоверение за категория на туристически обект – дубликат.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Срокът на удостоверението – дубликат съвпада със срока на първоначално издаденото удостоверение за категория на туристически обект.

Срок на изпълнение: 14 дни.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ в Oбщинска администрация -Мъглиж. Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в служба „ Местни данъци и такси”, след което специалистът в ЦУИГ насочва преписката към дирекция „УРХДЕИОС”, където се извършва проверка на приложените документи. Дубликат на удостоверение за категория се издава при загубване или унищожаване на първоначално издаденото удостоверение по заявление на хотелиера или ресторантьора с приложена декларация за обстоятелствата, при които удостоверението е загубено или унищожено. Издадените дубликати се отразяват в Общинския и Националния туристически регистър.

Такса: 100.00 лв.

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?