Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /акт за раждане или смърт/


Законно основание

Административнопроцесуален кодекс
чл. 24, ал. 2, чл. 88, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)
чл. 110, ал. 1, т. 3 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Устройствения правилник на общинска администрация
Чл. 36, т.10 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж.

Определение

Актовете за гражданско състояние на лицата са: акт за раждане, акт за сключване на граждански брак и акт за смърт (чл. 34, ал. 1 ЗГР). Те имат конститутивно действие. Съставени по установения в Закона за гражданската регистрация ред, имат доказателствена сила за отразените в тях данни до доказване на тяхната неистинност. Съгласно разпоредбата на чл. 38, ал. 4 ЗГР при липса на съставен акт за раждане или смърт заинтересуваните лица установяват правата си по съдебен ред.
Настоящото описание цели да укаже реда и условията за издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние от общинска администрация Мъглиж.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентността по издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние, съгласно Устройствения правилник на общинска администрация е на ГРАО Мъглиж.
Съгласно чл. 88 ЗГР удостоверения, че липсва съставен акт за гражданско състояние могат да се издават на лицата, за които се отнасят съставените актове, на изрично упълномощени от тях други лица по реда на Гражданския процесуален кодекс и на Наказателно-процесуалния кодекс. Следователно заявлението се подава от титуляра (лицето, чийто акт за гражданско състояние не е издаден), наследник/ци на покойния, родител, настойник или пълномощник на титуляра.

II. Необходими документи

За да бъде извършена разглежданата услуга, е необходимо в община Мъглиж да постъпят следните документи:
- заявление по образец на община Мъглиж
- документ за самоличност;
- пълномощно от титуляра в случаите на упълномощаване;
- документ за платена такса.

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението заедно с приложените документи се приема в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) на община Мъглиж. Заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата В ГРАО се извършва проверка в локална база данни, регистър раждане/смърт и в Личния регистрационен картон (ЛРК) на лицето. След извършване на необходимите проверки се издава исканото удостоверение, подписва се от длъжностно лице по гражданско състояние и се насочва към ЦУИГ, откъдето заявителят може да го получи. След като се приключи, преписката се архивира.

IV. Такси

Таксата за обикновена услуга (в 7-дневен срок) е установена с разпоредбата на чл. 36, т.10 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж и е в размер на 3 лева.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?