Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

На основание на:

Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 4

Необходими документи:

Заявление по образец

Срок на изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: безсрочно

Процедура по предоставяне на услугата:

Заявлението се подава в ЦУИГ, там се входирва в Програма „Архимед” и се насочва към Директор Дирекция УРХДЕИОС, той от своя страна го резолира към служител от същата дирекция за изпълнение.
Готовото Удостоверение се получава от ЦУИГ.

Tакса: 7 лева

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?